Tarih : 08.04.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yatırım Teşvik belgeli faaliyetin zararla sonuçlanması halinde diğer faaliyetlerinizden indirimli kurumlar vergisinin uygulanıp uygulanmayacağı hk.
Tarih: 08/04/2014
Sayı: 93767041-125[32/A-2013/32]-39
Kapsam 
 
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin Ekonomi Bakanlığından teşvik belgesi alarak 2012 yılında Bolu ili sınırlarında komple yeni yatırıma başladığı ve aynı yıl içerisinde yatırımı tamamlayarak üretime geçtiği ancak 2012 yılında zarar edilmesi nedeniyle vergi indiriminden yararlanılamadığı, Bolu işletmesinin yatırım harcamalarının büyük olduğu dolayısıyla birkaç sene daha kar edilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, 2013 yılında şirketinizin diğer faaliyetlerinden elde edilen kardan teşvik kapsamında vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin;

             - birinci fıkrasında, "Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur."

             - ikinci fıkrasının (c) bendinde, "(Yürürlük, 01/01/2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 15/06/2012) Bakanlar Kurulu, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya yetkilidir."

             hükümleri yer almaktadır.

             2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım türleri ve bölgeler itibarıyla değişen oranlardaki kısmını geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

            Aynı Kararın "Daha önceki kararlara ilişkin uygulama" başlıklı geçici 2 nci maddesinde ise, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili kararlar çerçevesinde devam olunacağı; ancak, 2009/15199 sayılı Karara istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (19/06/2012) kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanılacağı belirtilmiştir.

             Söz konusu Karara göre yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan henüz kazanç elde edilmemiş olsa dahi "yatırım döneminde" belirli oranlarda ve 01/01/2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

             "Yatırım dönemi" ifadesinden, yatırıma fiilen başlanıldığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması; yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün dikkate alınması gerekmektedir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, özelgeye konu yatırım teşvik belgenizin 01/01/2012 tarihinden sonra yapılmış müracaatlara istinaden düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesi olması şartıyla yukarıda açıklanan yatırım döneminde, genel oranda vergiye tabi diğer faaliyetlerinizden elde edilen kazançlarınıza söz konusu Kararın 15 inci maddesine göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım türleri ve bölgeler itibariyle değişen oranlardaki kısmını geçmemek üzere, indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür. Yatırımın tamamlanmasından sonraki dönemlerde ise genel oranda vergiye tabi diğer kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.