Tarih : 02.04.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Finlandiya'da mukim şirkete ödenecek kar payının vergilendirilmesi hk.
Tarih: 02/04/2014
Sayı: 62030549-125[30-2013/134]-726
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz sermayesinin %99'unun Finlandiya'da mukim ........ Corporatıon unvanlı şirkete ait olduğu, 2008 ve 2009 yıllarında oluşan şirket karının bir kısmının dağıtımına karar verildiği belirtilerek, Finlandiya'da mukim şirket ortağına dağıtılacak kar payının vergilendirilmesinde, kazancın elde edildiği dönemde yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının mı yoksa 01/01/2013 tarihi itibarıyla uygulanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının mı dikkate alınacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Tam ve Dar Mükellefiyet" başlıklı 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler." hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanun'un 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmü yer almakta olup, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu Kanun'un 15'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            24/03/2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01/01/2013 tarihi itibarıyla uygulanan Türkiye Cumhuriyeti İle Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın "Temettüler" başlıklı 10'uncu maddesinde;

            "1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

            2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüleri ödeyen şirketin mukim olduğu Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır:

            a) gerçek lehdar, temettüyü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25 ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklık hariç) gayrisafi temettü tutarının yüzde 5 i,

            b)diğer tüm durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15 i.

Bu fıkra, temettülerin ödendiği kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini etkilemeyecektir.

            ..." hükümleri yer almaktadır.

            Anlaşmanın ''Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi'' başlıklı 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında ise;

            "2. Uluslararası çifte vergilendirmenin Önlenmesine ilişkin Fin mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere (bu hükümler, Anlaşmanın genel prensiplerini etkilemeyecektir), Finlandiya'da cifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:

            a)Bir Finlandiya mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Finlandiya, (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişinin Fin vergisinden, Türk mevzuatı uyarınca ve bu Anlaşmaya uygun olarak ödediği, Fin vergisinin hesaplandığı aynı gelire ilişkin olarak hesaplanan Türk vergisine eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edecektir.

            b)Türkiye'de mukim bir şirket tarafından Finlandiya'da mukim olan ve temettüleri ödeyen şirketteki oy gücünün doğrudan en az % 10 unu kontrol eden bir şirkete ödenen temettüler Fin vergisinden istisna edilecektir.

            c)Bir Finlandiya mukimince, Anlaşmanın herhangi bir hükmüne uygun olarak Finlandiya'da vergiden istisna edilen bir gelir elde edilmesi durumunda, Finlandiya, bu kişinin geriye kalan gelirine ilişkin vergiyi hesaplarken, istisna edilen geliri de dikkate alabilir.

            d)(a) bendinin amaçları bakımından, "Türkiye'de gelir üzerinden ödenen vergi" teriminin, Türk vergi mevzuatı gereğince ödenmesi gereken, fakat Türkiye'deki ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya yönelik özel teşvik tedbirleri hükümleri çerçevesinde Türk vergisinden indirilen veya istisna edilen tutarları kapsadığı kabul edilecektir.

            ..." düzenlemesi yapılmıştır.

            Bu itibarla; Şirketiniz sermayesinin %99 oranına sahip olan Finlandiya'da mukim şirkete dağıtacağınız kar payı üzerinden 01/01/2013 tarihi itibarıyla uygulanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına istinaden %5 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, Anlaşmanın "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi"ne ilişkin 22'nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; Finlandiya'da mukim şirketin Türkiye'de vergilendirilen bu geliri Finlandiya'da vergiden istisna edilmek suretiyle çifte vergilendirme önlenecektir.

            Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için söz konusu Finlandiya mukimi teşebbüsün Finlandiya'da tam mükellef olduğunu ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğini Finlandiya yetkili makamlarından alacağı bir belge ile (Mukimlik Belgesi) kanıtlaması ve bu belgenin aslı ile birlikte Türkçe tercümesinin Noterce veya Finlandiya'daki Türk Konsoloslukları'ndan tasdikli birer örneğini vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.