Tarih : 01.04.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yıllara sari inşaat işinde iade/mahsup işlemi hk..
Tarih: 01/04/2014
Sayı: 38418978-120[42-13/13]-319
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda ..... T Tipi Cezaevi Elektrik Tesisatı işinin ......... İnş.Müh.Ltd.Şti.'ye karşı üstlenildiği, söz konusu işin 2012 yılında bitirildiği, bu işe ilişkin sözleşmenin düzenlenmediği ancak işe başlama tutanağının, hakediş  faturalarının, müteahhit firmadan alınan işe başlama ve bitiş tarihlerini gösterir belgelerin bulunduğu belirtilerek bu işe ait tevkif edilen vergilerin iade/mahsup işleminde, işe ilişkin sözleşmenin ibrazının istenip istenmeyeceği hususunda Başkanlık görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

            Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden sorumlularca vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu tevkifat oranı mezkur maddedeki yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

            Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde "Yapım" tanımına yer verilmiştir. Buna göre yapım tanımı: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme, ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.

            Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği,  vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesinin ispatlama vasıtası olarak kullanılamayacağı, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan özelge formu ve eklerinin incelenmesinden ...... İnş. Müh.Tic.Ltd.Şti.'nin Adalet Bakanlığına karşı üstlendiği ..... T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Yapım işinin elektrik tesisatı  yapımını firmanıza verdiği anlaşıldığından firmanızca gerçekleştirilen elektrik tesisatı işinin, yapılmakta olan inşaatın bir parçası olması nedeniyle inşaat işi olarak kabul edilmesi gerekmekte olup, adı geçen firma tarafından 2010, 2011 ve 2012 yıllarında şirketinize hakediş ödemeleri yapıldığı da dikkate alındığında aranızda bu işe ilişkin yazılı sözleşmenin olmaması, söz konusu işin taahhüde bağlı olarak yapılan inşaat işi olma vasfını değiştirmeyecektir.

            Diğer yandan tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar 252 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış olup, anılan Tebliğde nakden veya mahsuben iade taleplerinde hangi belgelerin ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İnşaat işine ilişkin sözleşmeler söz konusu Tebliğde ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılmamakla birlikte taahhüt edilen işin GVK'nın 42'nci maddesi kapsamında inşaat işi olup olmadığı, süresi, işin kime karşı üstlenildiği vb. gibi konularda  tereddüt edilmesi halinde tevsik edici vesika istenebilmektedir.

            Ayrıca, söz konusu Tebliğin 4. bölümünde tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin mahsuben/nakden iade talepleri ile ilgili olarak bu Tebliğde belirtilen ve ibrazı istenen belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı açıklanmıştır.

             Buna göre kurumlar vergisi beyannamenizde mahsup yoluyla giderilemeyen tevkif yoluyla ödenen vergilerin nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi halinde, söz konusu talebinizin 252 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen belgelerin ibrazı halinde yerine getirilmesi gerekmekte olup, bu işlemler sırasında üstlendiğiniz işe ilişkin herhangi bir tereddüt yaşanması durumunda sözleşme yerine, tereddüdü giderecek başka bir belgenin ibrazının istenebileceği tabiidir.

             Bilgilerinize rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.