Tarih : 05.08.2013
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Sözleşmeye istinaden ödenen tazminatlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.
Tarih: 05/08/2013
Sayı: 62030549-125[8-2012/378]-1182
Kapsam 

 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
 
 
 İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, kooperatifiniz ile arsa sahipleri arasında yapılan "Arsa Payı Karşılığında Bina Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" nin  10 uncu maddesinde, inşaatın sözleşmede belirtilen süreyi aşması halinde arsa sahiplerine "maktu cezayı temerrüt tazminatı ve munzam zarar" ödenmesinin öngörüldüğü belirtilerek arsa sahiplerine ödenen söz konusu tazminatlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, Kanunun 1 inci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde indirilecek giderler sayılmış olup bu maddenin birinci fıkrasının (3) üncü bendine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

            Aynı Kanunun "Gider kabul edilmeyen ödemeler" başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların ( akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz) gider olarak indirilmesinin mümkün olmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun  "Kabul edilmeyen indirimler" başlıklı 11 inci maddesinin (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminatlarının gider olarak dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, vergi tevkifatına tabi gelirler ve tevkifat yapacaklar Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde sayılmış olup bu maddelerde söz konusu  tazminat ödemelerinin tevkifata tabi tutulacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, E-vdo kayıtlarımızın tetkikinde, 01/06/2005 tarihinden bu yana kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz anlaşılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatifiniz tarafından yapılan inşaatın sözleşmede belirtilen süreyi aşması nedeniyle, arsa sahiplerine sözleşmeye istinaden ödenen tazminatlar, kooperatifin kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanların kusurundan kaynaklanmamış olması şartıyla safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek ve bu ödemeler üzerinden herhangi bir  tevkifat yapılmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.