Tarih : 25.01.2013
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Hazineden tahsil edilecek görev zararının yasal yedeklerden mahsubunun kar dağıtımı sayılacağı hk.
Tarih: 25/01/2013
Sayı: 38418978-120[94-12/7]-66
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 97/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üçüncü ülkelere gelen/giden havaalanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile üçüncü ülke olan ve Müdürlüğünüzce işletilen havaalanlarına inen, içinde transit yolcu bulunan yerli ve yabancı uçaklar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Türkiye arasında direkt uçuş yapan uçaklardan konma-konaklama ücretleri ile bu ücretlere bağlı ek ücretlerin alınmaması ve bu nedenle Müdürlüğünüzün uğrayacağı zararın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince, hazinece karşılanacağının hüküm altına alındığı, bu hüküm uyarınca uçuş yapan uçaklara indirimli fatura düzenlenerek yıl sonunda yapılan toplam indirimin (görev zararının) Hazine Müsteşarlığından talep edildiği, Hazine Müsteşarlığı'nın görevlendirdiği kişiler tarafından düzenlenen rapora istinaden görev zararı tutarının kurumunuza ödenmekte olduğu, Hazine Müsteşarlığı tarafından kurumunuzun 2008, 2009, 2010 yıllarına ilişkin doğan görev zararları alacaklarınızın kurumunuzun yasal yedeklerinden mahsubunun istendiği belirterek, yapılacak bu mahsup nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince vergi kesintisine konu olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, havaalanı işletmeciliği faaliyeti dolayısı ile kamu iktisadi kuruluşu olarak kurumlar vergisi mükellefi olan kurumunuzun 97/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uyguladığı indirim tutarlarının, hizmetlerin verildiği dönem kurum kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergi tevkifatı'' başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.'' hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (6/b-i) bendinde ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup söz konusu tevkifat oranı, 2009/14592 sayılı B.K.K ile 03.02.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 15 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinin, " V-Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları" başlığı altında yer alan "C-Hesap Planı Açıklamaları" bölümünde özkaynakların; İşletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile Sermaye Yedekleri, Kar Yedekleri, Geçmiş Yıl Karları ve Geçmiş Yıl Zararları ve Dönemin Net Kar veya Zararını kapsadığı belirtilmiştir.

Aynı bölümde kar yedekleri; kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş karlar olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, Kamu İktisadi Kuruluşu olarak kurumlar vergisi mükellefi olan Kurumunuzun dağıtılabilir karlarını Hazineye aktarması kar dağıtımıdır. Bu itibarla, kurumunuzca gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayan Hazineye,  kar payı dağıtılması halinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, 97/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hizmeti alanlardan tahsil edilmeyen ancak hizmetin verildiği dönem kurum kazancına dahil edilmesi gereken indirim tutarları; kurumunuzun Hazine Müsteşarlığından olan alacağı niteliğindedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Hazine Kontrolörleri Kurulu kararıyla kesinleşen görev zararı adı altındaki Hazine alacağınızın, geçmiş yıl kazançları üzerinden dağıtılmayıp işletmede alıkonulan ve öz sermayenin bir unsuru olan yedek akçelerden mahsup edilmesi işlemi; görev zararınızın tahsil edildiği ve hazineye kar dağıtıldığı anlamına geleceğinden, hazineye dağıttığınız kar payı üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu mahsup işleminin yapıldığı tarih itibariyle hesaben ödeme gerçekleşmiş olacağından, tevkifatın bu tarih itibariyle yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.