Tarih : 05.03.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Hazır beton atıklarının tesis dışına taşınması için satın alınan nakliye hizmetinde tevkifat uygulaması
Tarih: 05/03/2015
Sayı: 64597866-130[9-2015]-27
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait hazır beton üretim tesislerinde üretim esnasında oluşan hazır beton atıklarının temizlenerek tesis dışına taşıttırılması için üçüncü kişilerden alınan nakliye hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü  talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler açıklanmıştır.

            Söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10) bölümünde, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, belirlenmiş alıcılar ile KDV mükellefleri tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

            Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;

            - Bina temizliği,

            - Sokak temizliği,

            - Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

            - Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,

            - Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,

            - Haşere mücadelesi,

            - Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği,

            ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

            Buna göre, şirketinize ait hazır beton üretim tesislerinde üretim esnasında oluşan hazır beton atıklarının tesis dışına taşıttırılması için alınan nakliye hizmetinin, söz konusu atıkların temizlenmesi işinin bir parçası olarak birlikte ifa edilmesi halinde, alınan hizmet "temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri" kapsamında değerlendirilerek KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde (7/10) oranında tevkifata tabi olacaktır.

            Diğer taraftan, söz konusu atıkların tesis dışına nakliyesinin müstakilen yapılması durumunda, tevkifat kapsamında sayılmayan nakliye hizmetine bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanmayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
 
 
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.