Tarih : 02.03.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Satış iade faturalarının indirimli orana tabi KDV iadesi işleminde yüklenilen KDV listesine dahil edilip edilmeyeceği
Tarih: 02/03/2015
Sayı: 52796708-3065/03-1
Kapsam 

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenin incelenmesinden; satış iadelerine ilişkin KDV nin yüklenim konusu yapılıp yapılamayacağı, ayrıca geri gelen malın başka bir müşteriye tekrar satılması durumunda bu satış işlemi için yüklenilen KDV nin nasıl hesaplanacağı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            KDV Kanununun 29/2 maddesi ile 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

            İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin sonuçlandırılmasında izlenecek usul ve esasların belirlendiği 26.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.4.5.) bölümü ile mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (6.5.) bölümünde;

            "... İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle işlem matrahının değişmesi durumunda düzeltme yapılması gerekmektedir.

            Bu düzeltme defter kayıtları ve beyanname üzerinde yapılacaktır. Dolayısıyla vergiye tabi işlemi gerçekleştiren mükellef, hesapladığı vergiyi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu döneme ait e-beyannamenin "indirimler" kulakçığı altındaki "103" kodlu "Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV" satırına yazılmak suretiyle tekrar indirim hesaplarına alarak düzeltecektir.

            Bu çerçevede, indirimli orana tabi bir işleme ait iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi veya satılan malların bir kısmının geri gelmesi durumunda şu şekilde hareket edilecektir.

            a) Matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde, defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacaktır.

            b) Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzeltme işlemini yapmaması halinde; indirimli orana tabi işlem nedeniyle iade edilen KDV, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.

            Öte yandan matrahta değişikliğin indirimli orana tabi malların iade edilmesinden kaynaklanması durumunda;

            c) İade edilen malların, iadenin gerçekleştiği vergilendirme döneminde yeniden satışa konu edilmesi halinde satış daha düşük fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı artacağından) mahsup işlemi yapılarak aradaki fark, iadeye konu edilebilecektir. Satış daha yüksek bir fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı azalacağından) mahsup işlemi yapılarak aradaki fark mükelleften tahsil edilecektir.

            d)İade edilen malların daha sonraki bir vergilendirme döneminde satışa konu edilmesi halinde daha önce iade edilen tutar (a) veya (b) bölümündeki açıklamalara göre mükelleften tahsil edilecektir. Mükellef yeni işlem nedeniyle genel esaslara göre iade talebinde bulunacaktır."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, indirimli orana tabi malların iade edilmesi durumunda yeniden satışa konu edilen mallara ait yüklenilen KDV ile ilgili olarak yukarıda ifade edilen (c) ve (d) bentlerindeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. İade edilen mallara ilişkin olarak alıcı tarafından hesaplanan KDV daha önce bu işlem ile ilgili olarak Şirketinizin hesapladığı KDV tutarının düzeltilmesine yönelik olduğundan, bu tutarın Şirketinizce yüklenilen KDV olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.