Tarih : 25.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yurt dışından ithal edilen ön ödemeli kartların, şifre ve PİN kodlarının tesliminde tevkifat sorumluluğu.
Tarih: 25/02/2015
Sayı: 39044742-010.01-326
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

   İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, bilgisayar, telefon, tablet vb. için internet ortamında pazarlanan uygulama, oyun, içerik, müzik vb. ürünlerin aktivasyon kodlarının (PIN Kodu) satışının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı konusunda görüşümüzün talep edilmesi üzerine konuya ilişkin Başkanlığımız görüşüne ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda yer verilmiştir.

            Bu kez ilgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunda ise yurt dışında mukim şirketin firmanıza, firmanızın perakendecilere onlarında nihai tüketicilere KDV'siz fatura düzenlemesi ile nihai tüketicilere aktarım safhalarında firmaların birbirinden aldığı komisyonlar için genel oranda (%18) KDV hesaplanmasının mevzuata uygunluğu, nihai tüketicilerin satın aldıkları aktivasyon kodlarını kullanarak yurt dışında mukim firmanın internet sitesini kullanarak programları kullanmaları durumunda Şirketinizin KDV sorumluluğu ve söz konusu ödemeler üzerinden tevkifat yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hususlarında konunun değerlendirilmesi talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            - 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'nin konusunu oluşturduğu,

            -1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi bulunduğu,

            -6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye'de yapılmış sayılması için, hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının gerektiği,

            -8/1-a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların verginin mükellefi olduğu,

            -9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde vergiye tabi işlemlere taraf olanları Maliye Bakanlığının, verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.2.1. İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler" başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre, internet üzerinden güvenli alışveriş imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan (para yerine geçen) şifreler (aktivasyon kodları, PIN Kodu) ile daha sonraki teslim ve hizmetlerin bedelini ödemek amacıyla kullanılacak olan bir satın alma gücü el değiştirmektedir. Aktivasyon kodlarının satın alınması sırasında, bu satın alma gücü için ödenen tutarlar, bir teslim ve hizmetin karşılığında ortaya çıkmadığından ve daha sonra Türkiye'de yararlanma veya teslim edilme şartına bağlı olarak satın alınacak farklı oranlardaki teslim ve hizmet bedellerini teşkil ederek bu oranlara göre vergileneceğinden, kodların satışı sırasında KDV matrahına dahil edilmemesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, Firmanız tarafından gerçekleştirilen (para yerine geçen) şifreler (aktivasyon kodları, PIN Kodu) satış işlemlerine ilişkin yurt dışı firmalardan alınan komisyon için Şirketinizce düzenlenecek faturalarda genel oranda (% 18) KDV hesaplanması ve hesaplanan bu verginin mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmekte olup söz konusu uygulamaya ilişkin olarak aktivasyon kodlarının satışı sırasında her aşamada alınan komisyonlar da genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulacaktır.        

            Öte yandan, Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde firmanızın internet sitesi kullanılmadan nihai tüketicilerin yurt dışında mukim firmanın internet sitesini kullanarak aktivasyon kodunun girilmesi suretiyle indirilen uygulamalarla ilgili olarak Şirketinizin herhangi bir KDV sorumluluğu bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, nihai tüketiciler tarafından ön ödemeli kartların, şifrelerin ve PIN kodlarının veya bu doğrultuda olabilecek diğer ürünlerin kullanılması suretiyle yabancı firmanın internet ortamında pazarlanan uygulama, oyun, içerik, müzik vb. ürünlerin indirilmesi ile gerçekleşen satın almadan doğan KDV'nin nihai tüketiciler tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilip ödemesi gerekmektedir.

             Ancak bahse konu ön ödemeli kartların, şifrelerin ve PIN kodlarının veya bu doğrultuda olabilecek diğer ürünlerin aktivasyon işlemlerinin firmanız kanalıyla yapılması halinde ise söz konusu ödemeler üzerinden hesaplanan KDV tutarlarının, aylık dönemler itibariyle firmanızın sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edip ödemesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.