Tarih : 25.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Aktif çinko oksit tozu, çinko stearat tozu ve çinko borat tozunun tesliminde KDV tevkifatı uygulaması.
Tarih: 25/02/2015
Sayı: 39044742-KDV.9-328
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hurda çinko tozu ile sülfirik asit karıştırılarak üretilen aktif çinko oksit tozu, çinko oksit ile stearik asit karıştırılarak üretilen çinko stearat tozu ve çinko oksit ile borik asit karıştırılarak üretilen çinko borat tozunun tesliminde KDV tevkifatı uygulaması hususunda bilgi talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.3.2 Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi" başlıklı bölümünde;

            - Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı;

            - Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacağı, sonraki safhaların teslimlerinin ise tevkifata tabi olduğu;

            - İthalatçılar tarafından yapılan teslimler ile cevherden üretim yapanların tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabilecekleri;

            - Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin girdiği

            açıklanmıştır.

            Bu çerçevede, firmanız tarafından hurda çinko tozu ile sülfirik asit karıştırılarak üretilen aktif çinko oksit tozunun, çinko oksit ile stearik asit karıştırılarak üretilen çinko stearat tozunun, çinko oksit ile borik asit karıştırılarak üretilen çinko borat tozunun Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.