Tarih : 24.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Hazır Beton İşinde KDV Tevkifatı.
Tarih: 24/02/2015
Sayı: 18008620-130[ÖZG-2014-45]-6
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ...San. Tic. A.Ş.nin imalatını yaptığı hazır betonunun aynı firmanın mikserleri ile taşıtarak müteahhit firmalara Şirketiniz tarafından satışı işleminin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığının bildirilmesini istenmektedir.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1.) bölümünde ve 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (I/C-2.1.3.2) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1) ‘‘Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri'' başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göre, bu Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, yükleniciler tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmetlere ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı açıklanmıştır.

            Öte yandan inşaat taahhüt işlerinin kapsam ve niteliğini sayma suretiyle belirleyen 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin (3.6.5.1.) bölümünde, hazır beton imal edilip mikserlerle götürülerek kalıplara dökülmesi işi (çimento, çakıl, kum ve suyun transmikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması), inşaat taahhüt işleri arasında sayılmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde hazır beton işi, inşaat taahhüt işi kapsamında ‘‘hizmet'' niteliğinde bir işlem olduğundan tevkifat uygulamasına tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu yapım işinin Tebliğin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde "Belirlenmiş alıcılar" olarak sayılanlara ya da bunlara karşı yapım işini yüklenen mükelleflere karşı ifa edilmesi halinde, hazır beton işine ilişkin KDV tutarı üzerinden (I/C-2.1.3.2.1) bölümüne göre sorumlu tutulan alıcıların (2/10) oranında tevkifat uygulaması gerekmekte olup, hazır betonun nakli ve yerine konulması işinin imalatçı firma tarafından yapılmasının uygulamaya etkisi bulunmamaktadır. Tebliğin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde "Belirlenmiş alıcılar" olarak sayılanlara ya da bunlara karşı yapım işini yüklenen mükellefler haricinde bulunanlara karşı ifa edilen yapım işlerinde ise KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.