Tarih : 20.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Fazla veya yersiz olarak hesaplanan verginin iadesi
Tarih: 20/02/2015
Sayı: 84974990-130[8-2014-5]-193
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Genel Müdürlüğü adına tüm vergi işlemlerinin İşletme Müdürlüğünüz tarafından yürütüldüğü, işletme müdürlüklerince ihalesi iptal edilen veya çeşitli nedenlerle iadesi gereken fazla ve yersiz tahsil edilen katma değer vergisinin (KDV) iadesinin nasıl yapılacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun (8/2) nci maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV'yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef olduğu; bu hususun kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli olduğu; bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin, (I/C-1.1.2.) "Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi" başlıklı bölümünün üçüncü ve dördüncü paragraflarında sırasıyla;

Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Alıcının indirim hakkı bulunan bir mükellef olması durumunda ise, satıcının fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir belgeye ek olarak, alıcının fazla veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle düzeltme yaptığının alıcının vergi dairesinden alınacak bir yazıyla tevsiki de istenecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla fazla ve yersiz uygulanan vergi, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek yazıya istinaden vergi dairesi tarafından yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda alıcıya iade edilir. Söz konusu yazının genel bütçeli idarelerde söz konusu tutarın tahsil edildiği ve gelir hesaplarına aktarıldığı, diğer idare, kurum ve kuruluşlarda ise beyan edilerek vergi dairesine ödendiğini tevsik etmesi gerekir.? açıklamalarına yer verilmiştir. 

Buna göre; tasfiye işletme müdürlüğünüzün,

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlardan olması halinde fazla veya yersiz uygulanan verginin, Tebliğin (I/C-1.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafında belirtilen usuller çerçevesinde,

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlardan olmaması halinde ise fazla veya yersiz uygulanan verginin, Tebliğin (I/C-1.1.2.) bölümünün üçüncü paragrafında belirtilen usuller çerçevesinde,

alıcıya iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.