Tarih : 19.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık Metalize ipliğin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı.
Tarih 19/02/2015
Sayı 39044742-KDV. 28-299
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
 
 
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, "5605.00.00.90.00" GTİP numaralı dokumaya elverişli metalize (metal buharı ile kaplanmış) ipliklerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "B-Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 3 üncü sırasında, "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)" ibaresi yer almaktadır.

            TGTC'nin 56.05 tarife pozisyonu;

            -Dokumaya elverişli her nevi maddenin (monofilamentler, şeritler, vb. ile kağıt iplikler dahil) metal tel veya şeritlerle birleştirilmesinden meydana gelen iplikleri,

            -Başka şekilde metalle kaplanmış (monofilamentler, şeritler, vb. ile kağıttan iplikler dahil) her nevi dokumaya elverişli maddelerden metalize iplikler, bu kategori üzerleri elektriksel kaplama (galvanoplasti) usulü ile metalle kaplanmış iplikler (yaldızlı iplikler) veya üzerlerine önce yapıştırıcı bir madde (örn; jelatin gibi) sıvanmak ve sonra metal bir toz (örn; alüminyum veya bronz gibi) püskürtülmek suretiyle elde edilen iplikleri,

            -İki plastik film tabakasının arasında yapıştırıcı madde bulunması suretiyle yapılan metal tozlarıyla kaplanmış plastik filmin iç kısmı veya metal yapraklı (genellikle alüminyumdan) iç kısımdan oluşan ürünleri de,

            kapsamaktadır.

           Buna göre, 56.05 tarife pozisyonundan ithal edilmek istenilen "metal ip, şerit, tel vb. ihtiva eden", "metalle veya metal tozu püskürtülmesi suretiyle kaplanmış olan" ya da "metal tozu ile kaplanmış plastik filmden oluşan ip, iplik, şerit v.b" eşyanın gerçek metalize iplik olması (yani ilgili Gümrük Müdürlüğünce metalize iplik olarak tanımlanması) halinde, söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Ancak, 56.05 tarife pozisyonu kapsamındaki metalize iplik, ip, şerit ve benzerlerine benzetilmek amacıyla boya veya sentetik ve suni maddeler kullanılmak suretiyle metalize görünümü verilmiş olan taklit metalize iplik, ip, şerit ve benzerleri 56.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılsa bile kullanım yerine bakılmaksızın, bu eşyanın ithal ve teslimi %8 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
 
 
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.