Tarih : 19.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Kredi teminatı sağlayan kuruluşun borcuna mahsuben borçlunun ihale yoluyla satışı yapılan taşınmazını alması işleminin KDV den istisna olup olmadığı
Tarih: 19/02/2015
Sayı: 37538499-130[17-2013-14]-8
Kapsam 

 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; icra kanalı ile müzayede mahallinde ihale yoluyla satışı yapılacak olan taşınmazı alacağına mahsuben ... A.Ş.nin aldığı, Şirketin KDV ve Damga Vergisi muafiyetinin bulunup bulunmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğu, konu hakkında Başkanlığımızdan  görüş istediğiniz anlaşılmaktadır.

I-DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde ise Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 7/24 numaralı bendinde, "Yabancı ülkeler veya uluslararası fınans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları bu fonları ortaklarına dağıtmayarak küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar." kurumlar vergisinden muaf tutulmuş, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun,"V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 22 numaralı fıkrasında ise bu Kanun hükmüne atıfta bulunularak, "Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kağıtlar" damga vergisinden istisna edilmiştir.

            Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 7/24 numaralı bendi yerine düzenlenen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-l maddesinde belirtilen kurumlardan olan ve amacı küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek olan ... A.Ş.'nin, kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kağıtların yukarıda belirtilen kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, söz konusu madde uyarınca, ... A.Ş.'nin, kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası tanınmış, ancak kredilerin geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası öngörülmemiştir.

            Bu itibarla, ... A.Ş. tarafından kredi teminatını oluşturan taşınmazların kredinin teminatını sağlayan ...na ihale yoluyla satışı sırasında düzenlenen ihale kararına damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olacağı,

            -17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin, katma değer vergisinden istisna olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre,  KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisna, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerini kapsadığından, banka niteliğine haiz olmayan  ... A.Ş.'nin kredi teminatını oluşturan taşınmazı alacağına karşılık olarak ihale yoluyla satın alması işleminin bu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.