Tarih : 18.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Avans fatura bedelinin hangi dönem KDV beyanında gösterileceği.
Tarih: 18/02/2015
Sayı: 39044742-KDV.10-278
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin uçak motorlarının bakımı ve onarımı işi ile iştigal ettiğini, istisna kapsamında olan bu hizmetlerinizde, hizmet ifa edilmeden zorunlu olmamak kaydıyla müşterileriniz tarafından önce avans ödemeleri yapıldığını ve bu ödemelere ilişkin olarak Şirketiniz tarafından KDV hesaplanmadan fatura düzenlenerek avansın alındığı dönemde Bs formuyla bildirildiğini, bu şekilde düzenlenen faturalarda yer alan istisna kapsamındaki işlem bedelinin hangi dönem KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             -(10/a) maddesinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın meydana geleceği

             hükme bağlanmıştır.

             Bu durumda, fatura düzenlenmesi ödemeye bağlı olmayıp mal teslimine veya hizmet ifasına bağlı olduğundan, faturanın esas olarak malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce de fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda, fatura ve benzeri belgelerde gösterilen tutarla sınırlı olmak üzere KDV açısından vergiyi doğuran olay meydana gelse bile bu şekilde fatura düzenlenmiş olması ile iade hakkı doğmamaktadır.

Malın teslimi veya hizmetin ifasından önce alınan avanslar, henüz teslim veya hizmet gerçekleşmediğinden işlemlerin karşılığını teşkil eden bir bedel olarak değerlendirilmeyecek ve avans tutarları üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Dolayısıyla, avans mahiyetindeki tahsilat tutarları için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Buna göre, istisna kapsamındaki işlemleriniz nedeniyle Şirketiniz tarafından kendisine yapılan avans ödemelerine ilişkin olarak fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi halinde, söz konusu avans bedellerine isabet eden tutarların istisna kapsamındaki hizmetin ifa edildiği vergilendirme dönemindeki KDV beyannamesinin ilgili satırlarında beyan edilmesi gerektiği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.