Tarih : 18.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: 8419.20.00.00.19, 8421.39.20.90.00, 8514.40.00.00 ve 9018.90.84.00.19 GTİP Nolu Ürünlerin KDV oranı
Tarih: 18/02/2015
Sayı: 84974990-130[28-2013/39]-186
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 8419.20.00.00.19, 8421.39.20.90.00, 8514.40.00.00 ve 9018.90.84.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında yer alan cihazların  ithal ve yurt içinde tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

          3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

         2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) sırasında Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır.

             Bu sırada TGTC'nin;

             8419.20 tarife alt pozisyonundaki; "Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri" ile

       90.18 tarife pozisyonundaki; "Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil)"

             da yer almaktadır.

             Buna göre, TGTC'nin 8419.20 tarife alt pozisyonuna ait "8419.20.00.00.19 Diğer sterilizatörler" ve 90.18 tarife pozisyonuna ait "9018.90.84.00.19 Diğer alet ve cihazlar" GTİP numaralarında yer alan eşyalar 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) sırası kapsamında olduğundan, bunların ithal ve tesliminin (%8) oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

           Öte yandan, "8421.39.20.90.00 Diğerleri" ve "8514.40.00.00.00 Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer cihazlar" GTİP numaraları kapsamındaki eşyalar 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından, bu eşyaların firmanız tarafından ithal ve teslimi genel oranda (%18) KDV'ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.