Tarih : 16.03.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2015
Başlık Araç kiralama sözleşmesi ve eki kira sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.
Tarih 16/03/2015
Sayı 97895701-155[1-2014/187]-453
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 97895701-155[1-2014/187]-453                                                                          16/03/2015

Konu : Araç kiralama sözleşmesi ve eki sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

İlgi'de kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kira ücreti içermeyen uzun dönem operasyonel araç kiralama sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin eki niteliğindeki kira ücretlerinin yer aldığı kira kontratının damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3'üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4'üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6'ncı maddesinde, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işleminin de ayrıca vergiye tabi olacağı; 10'uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği, 12'nci maddesinde ise damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre damga vergisinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden, A/3 fıkrasında ise kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinin 4'üncü maddesinde ise; "Vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde ise kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır. Damga vergisi miktarının "azami tutarı" aşıp aşmadığı hususunun buna göre dikkate alınacağı da tabiidir." denilmektedir.

 

Özelge talep formu ekinde yer alan,

-"Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi" nin incelenmesinden, söz konusu sözleşmenin kiracı ile kiralayan arasında yapılacak kiralama ile ilgili hizmetlerin genel şartlarını, tarafların bunlara ilişkin hak ve yükümlülükleri ile cezai şartları belirlemek üzere düzenlenmiş bir çerçeve sözleşme olduğu,

-"EK-2 KONTRAT" ın incelenmesinden ise, söz konusu kontratın ... tarih ve ... no.lu Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu, belli bir araç için kiralama süresinin 24 ay, aylık kira bedelinin ...+KDV olduğu, kefillere ilişkin bilgi ve imzalarının bulunmadığı,

anlaşılmaktadır.

Buna göre, şirketiniz ile müşterileriniz arasında düzenlenen "Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi"nin bedel içermediğinden damga vergisine tabi tutulmaması; söz konusu sözleşmenin eki niteliğinde olan ve kiralanan araç için ayrıca düzenlendiği anlaşılan "EK-2 KONTRAT" başlıklı kağıdın ise, belirlenen kira bedeli ile kiralama süresinin çarpılması suretiyle bulunacak toplam bedel üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, "EK-2 KONTRAT" başlıklı kağıtta taraf olarak müteselsil kefillerin de bulunması ve kağıdı imzalamaları halinde, söz konusu kağıdın, Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.