Tarih : 12.03.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2015
Başlık Yapım işine ait hakediş ödemelrinde damga vergisi kesintisi hk.
Tarih 12/03/2015
Sayı 90792880-155.01.05.01[2014/3379]-280
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155.01.05.01[2014/3379]-280                                                           12/03/2015

Konu : Yapım işine ait hakediş ödemelrinde damga vergisi kesintisi hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden,  "... Zemin Kat Tadilat, İç Dekorasyon, İnşaat, Elektrik ve Sıhhi Tesisat Yapım İşi"nin ... Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile 22.07.2014 tarihinde şirketinize ihale edildiği, söz konusu işe ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiği, söz konusu işin 4734 sayılı Kanunu uygulaması bakımından yapım işi olması nedeniyle şirketinize yapılacak hakediş ödemelerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/I-a fıkrası gereği ayrıca damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, sözleşmeler ve sözleşme konusu işe ilişkin resmi dairelerin mal ve hizmet alımı karşılığı ödemelerinin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar ayrı ayrı damga vergisine konu teşkil etmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde sayılan "Özel Bütçeli İdareler" arasında yer alan ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire statüsünde bulunan ... Başkanlığı tarafından firmanıza yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar için Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümüne göre damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.