Tarih : 03.04.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2015
Başlık Gemi ipoteği sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hakkında.
Tarih 03/04/2015
Sayı 97895701-155[1.2015/54]-622
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-155[1.2015/54]-622                                                                            03/04/2015

Konu : Gemi ipoteği sözleşmesinin damga

vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı

hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, tersanenizde inşası yapılmakta olan gemi için Türk Ticaret Kanununun 1013 üncü maddesi uyarınca tersane alacağınızın teminatını oluşturmak amacıyla özelge talep formu eki "Gemi İpoteği Sözleşmesi" düzenlendiği belirtilerek, söz konusu sözleşmenin noterde tasdiki esnasında damga vergisi ve harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

21/12/1999 tarihli ve 23913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde, bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS'a) kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu; Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukavelelerinin de damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu 12 nci maddede sözü edilen damga vergisi ve harç istisnasının uygulamasına ilişkin olarak düzenlenen 25.01.2002 tarihli ve 3986 sayılı Tamim yazımızda:

"II- Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemiler ve yatlara ilişkin yukarıda sözü edilen kağıtlara ve işlemlere de aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır:

a) İlgilileri tarafından Türk Uluslararası Gemi Siciline yapılacak tescil talepleri üzerine TUGS memurluğu ve irtibat bürolarınca talepte bulunanlardan anılan sicile "30 gün" içinde kayıt yaptırılacağına ilişkin olarak yazımızın (d) bölümünde yer alan hususları da içeren bir taahhütname alınması ve talebin uygun bulunduğuna ilişkin bir yazının verilmiş olması gerekmektedir.

 

•b)   Damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlarca söz konusu yazının istenmesi ve istisnaya konu işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde alınmayan vergi ve harcın miktarının işlemi yaptıran gerçek veya tüzel kişilerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

•c)        TUGS memurluğu ve irtibat büroları tarafından; kayıt talebinin uygun bulunduğunun yazının veriliş tarihinden, sicile kaydedilenlerin kayıt tarihinden, herhangi bir nedenle kaydedilemeyenlerin ise 30 günlük taahhüt süresinin bitimi tarihinden itibaren 5 iş günü içinde, talepte bulunanların gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

•ç)        Türk Uluslararası Gemi Siciline yapılan talebin uygun görülmesinden sonra herhangi bir nedenle kayıt edilmeyenlerden, daha önce istisna uygulanmak suretiyle alınmayan damga vergisi ve harçların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınması gerekmektedir." denilmektedir.

Buna göre, damga vergisi ve harç istisnası kapsamına TUGS'a kayıtlı ya da Tamim yazımızda belirtilen esaslarla TUGS'a kaydedilecek gemi ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri girmekte, bu kağıtlar dışındaki kağıtların sözü edilen istisnalardan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, tersanenizde inşası yapılacak gemi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun 1013 üncü maddesi uyarınca düzenlenen söz konusu ipotek sözleşmesine, 25/01/2002 tarihli ve 3986 sayılı Tamim yazımızın Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemiler ve yatlara ilişkin 2 nci bölümünde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olması şartıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.