Tarih : 06.04.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2015
Başlık Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı hk.
Tarih 06/04/2015
Sayı 75497510-155[10-2013-67]-13
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü

Sayı : 75497510-155[10-2013-67]-13                                                                          06/04/2015

Konu : Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile Belediyeniz arasında düzenlenen "Enerji Alım/Satım Sözleşmesi" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formu eki "Enerji Alım/Satım Sözleşmesi"nin incelenmesinden, söz konusu sözleşmenin 5 inci maddesinde, alıcı tarafından kullanılacak elektrik enerjisi miktarının ilgili mevzuata göre ölçüleceği; 6 ncı maddesinde, sözleşme konusu elektrik enerjisinin aktif enerji birim fiyatının Ek:2'de belirtildiği; 11 inci maddesinde ödeme yükümlülüğünün garanti altına alınması için alıcının satıcıya türü, miktarı ve süresi Ek:2'de belirtilen teminatı sözleşmenin imza tarihinde vereceği; EK:2 Ticari Şartlar başlıklı kağıdın teminat başlıklı bölümünde, alıcının geçmiş dönemdeki ortalama    aylık tüketimine karşılık gelen toplam fatura bedeli kadar teminatı satıcıya teslim edeceğine ilişkin taahhüde yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, "Enerji Alım/Satım Sözleşmesi" başlıklı kağıdın, alıcı tarafından sözleşme imza tarihinde satıcıya verileceği belirtilen sözleşmeye ekli EK:2 Ticari Şartlar başlıklı kağıtta yer alan teminat verilmesine ilişkin taahhüt tutarı üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.