Tarih : 13.05.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2015
Başlık Hidrolik Rampalı Oto Kurtarıcı araca Hidrolik Vinç Monte Edilerek Tadil Edilen Araçta ek ÖTV tarhiyatı hak.
Tarih 13/05/2015
Sayı 96620903-135[15-2015/2]-52
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

96620903-135[15-2015/2]-52

13/05/2015

Konu

:

Hidrolik Rampalı Oto Kurtarıcı araca Hidrolik Vinç Monte Edilerek Tadil Edilen Araçta ek ÖTV tarhiyatı hak.

 

 

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.05 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığını belirttiğiniz ... plakalı ... model özel amaçlı hidrolik rampalı oto kurtarıcı mahiyetindeki aracınıza hidrolik vinç ilave edilmek suretiyle aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılan bir araca dönüştürdüğünüzden bahisle söz konusu tadilat sonrası ÖTV farkı doğup doğmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmış olup, bir malın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasının belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Yükümlülerin konuya ilişkin 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Tarife Bilgisi talepleri Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır.

            Öte yandan, mezkûr Kanunun (15/2-b) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı hükme bağlanmış olup, bu düzenleme ile ilgili açıklamalar 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/Ğ/2) bölümünde yapılmıştır. 

            Buna göre, tadilat sonrası aracınızın tarife pozisyon numarasının 87.05 olarak belirlenmesi halinde, Kanunun (15/2-b) maddesi kapsamında, söz konusu tadilat işlemine ilişkin olarak ilave ÖTV beyanı ve ödemesi aranmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.