Tarih : 25.05.2015
Yayın Dönemi : Mayıs 2015
Başlık IPA kapsamında görevlendirilen koordinatöre yurtdışından ödenen ücretin Türkiye\'de vergilendirilmesi
Tarih 25/05/2015
Sayı 85550353-120[2014-2]-8
Kapsam
 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85550353-120[2014-2]-8

25/05/2015

Konu

:

Gelir Vergisi Tevkifatı Hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 2547 sayılı Kanuna göre kadrolu istihdam edilmiş personel olduğunuzu, AB Katılım Öncesi Yardımlar (IPA) kapsamında Üniversiteniz ile İtalyan ... Ortaklığında projenin koordinasyonu için koordinatör olarak görevlendirildiğinizi, Eylül/2014-Ağustos/2015 tarihleri arasında 28.800 Euro ödemesinin tarafınıza  ödeneceğinin taahhüt edildiği, bu ücretin İtalya'da her hangi bir şekilde vergilendirilmediği belirtilerek, koordinatör olarak tarafınıza yurtdışından doğrudan doğruya ödenen ücretten dolayı vergi ödeme yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı ile vergi ödeme yükümlülüğünüzün bulunması halinde ne zaman ve nereye vergi ödemeniz gerektiği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."

            83 üncü maddesinde, "Hilafına hüküm olmadıkça Gelir Vergisi mükellefinin veya vergi sorumlusunun beyan üzerine tarh olunur."

            86 ncı maddesinde, "Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

 

            1- Tam mükellefiyette;

            ...

          

            b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103?üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)

            94 üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

            1.Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

            ..."

            hükümlerine yer verilmiştir.

      Konuya ilişkin olarak, 11/02/2004 tarihinde yayımlanan 16 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 3.2 bölümünde, "Tam mükellef gerçek kişiler tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.

            Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebilecektir.

            Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanunu'nun 64. maddesinde yer alan diğer ücretler hariç) için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir." açıklaması yer almıştır.

           Diğer taraftan, Euro olarak yapılan ücret ödemeleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde belirtildiği üzere ödeme gününün borsa rayiciyle Türk parasına çevrileceği hüküm altına alınmıştır.

             Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 11.07.2008 tarihinde imzalanan ve 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması'nın vergi istisnalarına ilişkin usul ve esaslar, 8.5.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Genel Tebliği'nde belirlenmiştir.

            Anılan Anlaşma'nın 26/2-c maddesine göre, Türk vatandaşı olmayan ve Türkiye'de ikamet etmeyen gerçek kişiler tarafından, Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmelerinin ifasından elde edilen gelirler Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulmaz.

            Anılan Anlaşma'da, Türk vatandaşı olan ve Türkiye'de ikamet eden personele AT Sözleşmesi kapsamında yaptıkları görev nedeni ile ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, İtalya'da mukim kuruluş tarafından Türkiye'de ifa ettiğiniz hizmet dolayısıyla  (Proje koordinatörlüğü)  tarafınıza yapılan ve İtalya'da herhangi bir vergi kesintisine tabi tutulmayan ödemelerin ücret kapsamında değerlendirilerek Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulması, söz konusu ücret ödemelerinin doğrudan doğruya yurt dışından yapılması nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 95 nci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ikametgahınızın bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, 2014 Takvim yılı içerisinde elde edilen ücret gelirine ilişkin beyanın 2015 yılı Mart ayının 25 nci günü akşamına kadar, 2015 yılında elde edilen ücret gelirinin ise 2016 yılı Mart ayının 25 nci günü akşamına kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.