Tarih : 06.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015


Başlık

Yurt dışında taşeron olarak üstlenilen işle ilgili sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.

Tarih

06/05/2015

Sayı

97895701-155[Ek-2-2014/236]-52743

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 97895701-155[Ek-2-2014/236]-52743                                                                06/05/2015

Konu : Yurt dışında taşeron olarak üstlenilen işle ilgili sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Krallığının ... şehrinde bulunan "... Uluslararası Hava Limanı İnşası Gölgelik Asma Germe Kumaş Kaplama İşi" için yüklenici ... İnşaat ve ...Ortak Girişimi ile şirketiniz arasında "Alt Sözleşme" düzenlendiği belirtilerek, söz konusu sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun ek 2 nci maddesi hükmünün uygulamasına ilişkin (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (4) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile değişik "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde;

"3.2.12 Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri" döviz kazandırıcı faaliyet olarak tanımlanmıştır.

Tebliğin "4.Uygulamayaîlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde;

"4.1. (3.1.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde îşleme îzin Belgesi"; (3.2.)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi "nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

4.4. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetlerinde, işin proje safhası da dahil olmak üzere yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılacaktır.

4.6. Yukarıdaki (4.3), (4.4) ve (4.5) fıkralarında yer alan hususlardaki ihale kararlarına tevsik edilmesi kaydıyla belge aranmaksızın re'sen istisna tatbik edilecektir.

Sözü edilen işlerle ilgili sözleşme safhası da dahil olmak üzere, takip eden safhalarda düzenlenen diğer kağıtlar ve yapılan işlemlere damga vergisi ve harç istisnasının tatbiki için, bu konuda düzenlenmiş bulunan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin ibrazı şarttır. "

düzenlemelerine yer verilmiştir.

... tarih ve ... sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan İhracat: 2008/6 sayılı tebliğin 6/3-g maddesine istinaden düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.2.12) fıkrasına tekabül ettiği anlaşılmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde sunulan ve ... tarihinde ...'da düzenlenen "Alt Sözleşme" başlıklı sözleşmenin, Türkçe tercümesinin ... tarihinde notere tasdik ettirildiği, söz konusu işle ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından şirketinize verilen Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin ... tarihli olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, yurtdışında düzenlendiği anlaşılan sözleşmenin, söz konusu Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlendiği tarihten sonra -belgenin geçerlik süresi içerisinde- resmi dairelere ibraz edilmesi ya da herhangi bir suretle Türkiye'de hükmünden yararlanılmış olması durumunda, ibraz ya da hükmünden yararlanma üzerine damga vergisine konu teşkil eden sözleşmeye Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.