Tarih : 21.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Üretim Lisansının Tadili Sonrası Sözleşmenin Damga Vergisi Hk.

Tarih

21/04/2015

Sayı

47285862-155[1-2013/12-]-10

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 47285862-155[1-2013/12-]-10                                                                     21/04/2015

Konu : Üretim Lisansının Tadili Sonrası Sözleşmenin Damga Vergisi Hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi ... Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ... ili ... ve ... ilçeleri arasında yapılacak olan Regülatör ve HES İnşaatı işi için yapılan sözleşme gereği, ... İnşaat Enerji Sondaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile taşeronluk sözleşmesi düzenlendiği, noterliğinize tasdik için getirilen söz konusu taşeronluk sözleşmesinin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa 5784 sayılı Kanunla eklenen Geçici 14/c maddesi kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna tutulup tutulmayacağı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin 30 numaralı bendinde üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisler olduğu; 5784 sayılı Kanun ile eklenen geçici 14 üncü maddesinin (c) fıkrasının 2 numaralı bendinde, 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. 31/01/2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan 6408 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "31/12/2012" ibaresi "31/12/2015" olarak değiştirilmiştir. 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 6446 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (5) numaralı bendi ile 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde ve sadece üretim tesisleriyle ilgili olarak, lisans belgesi sahibi firmalarla diğer firmalar arasında düzenlenen kağıtlara ve yapılan işlemlere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olduklarının tevsiki kaydıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ... Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye verilen ... tarih ve ... sayılı üretim lisansında, ... Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesinde tesis tamamlanma tarihinin 21/04/2015 iken 07/05/2012 tarih ve 582 sayılı olur ile yapılan tadilatla 21/04/2016 olarak değiştirildiği, özelge talebine konu sözleşmenin 30/01/2013 tarihinde imzalandığı hususları dikkate alındığında, 31/12/2015 tarihinden sonraki bir tarihte tamamlanacağı anlaşılan üretim tesisine ilişkin olarak üretim lisans belgesi sahibi ... Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile taşeron firma arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmesinin damga vergisinden müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.