Tarih : 10.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015


Başlık

Akaryakıt olarak kullanılmak üzere alınan on numara yağa ilişkin harcamaların ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

Tarih

10/03/2015

Sayı

61504625-2930/1718-15

Kapsam

 

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

61504625-2930/1718-15

10/03/2015

Konu

:

CENGİZ DURMAZ

 

         

              İlgide kayıtlı özelge talep formunda, araçlarınızın çalışması esnasında akaryakıt olarak kullanmak üzere alacağınız on numara yağa ilişkin harcamalarınızın ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (5) numaralı bendinde de kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

             5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde; "Akaryakıt" "Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile Kurum tarafından belirlenen diğer ürünler" olarak, (21) numaralı bendinde; "Kaçak akaryakıt" "21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıt" olarak, (44) numaralı bendinde ise "Ulusal marker" "Akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde eklenecek katkı" olarak tanımlanmıştır.

              Ayrıca, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında; "Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı; a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, b) Satışa arz eden veya satan, c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır."; anılan maddenin 12 nci fıkrasında ise "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." hükümleri yer almaktadır.

             Bu hükümlere göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan akaryakıt tanımına girmeyen ürünlerin piyasada bilinen adıyla on numara yağ olarak, ilgili mevzuata aykırı şekilde akaryakıt ürünlerine karıştırılmak suretiyle veya doğrudan akaryakıt olarak kullanımı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirildiğinden, araçlarda akaryakıt olarak kullanılmak üzere alınan on numara yağa ilişkin harcamalarınızın fatura karşılığı olsa dahi Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine göre ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.