Tarih : 10.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015


Başlık

Yurt dışında bulunan firma tarafından komisyon karşılığı tahsil edilen tutarların Türkiye'deki şirkete aktarılmasında vergilendirme.

Tarih

10/03/2015

Sayı

62030549-125[3-2013/318]-407

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[3-2013/318]-407

10/03/2015

Konu

:

Yurt dışında bulunan firma tarafından komisyon karşılığı tahsil edilen tutarların Türkiye'deki şirkete aktarılmasında vergilendirme.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ................Vergi Dairesi Müdürlüğünün ......................vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, mobil ödemeye aracılık faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, bu kapsamda mobil operatörler vasıtası ile tahsil ettiğiniz tutarları komisyonunuzu düşerek müşterilere gönderdiğiniz, Mısır'da mukim olan ve benzer faaliyette bulunan ............................şirketi ile sözleşme imzaladığınız, bu sözleşmeye göre bahsi geçen firma tarafından Mısır'da bulunan mobil operatörler vasıtası ile tahsil edilecek tutarlardan bu şirketin komisyonu düşülerek şirketinize gönderileceği ve şirketiniz tarafından da komisyon kesilerek alt sözleşme yapılan firmalara aktarılacağı belirtilerek vergilendirme hakkının hangi ülkede olduğu hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

           Anlaşmanın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında "işyeri" teriminin tanımı yapılmış olup, ikinci fıkrasında da işyerine örnek teşkil etmek üzere bazı işyeri türleri isim olarak sayılmış ve bu yerler vasıtasıyla yürütülen faaliyetlerin diğer Akit Devlette bir işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yürütülecek daimi temsilcilik faaliyetlerinin de diğer Devlette bir işyeri oluşturacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Anlaşmanın 7 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Türkiye'de mukim olan teşebbüslerin ticari kazançlarının Mısır'da vergilendirilebilmesi için Mısır'da bir işyerine veya daimi temsilciliğe sahip olması gerekmektedir. Bu şekilde, Mısır'da bir işyerine sahip olan teşebbüsün kazançları ancak bu işyerine atfedilebilen kazançlarla sınırlı olmak üzere Mısır'da vergilendirilebilir. Türkiye'de mukim olan teşebbüsün Mısır'da bir işyerine veya daimi temsilciliğe sahip olmaması durumunda ise Mısır'da bir vergilendirme yapılmayacak vergilendirme iç mevzuatımız hükümleri çerçevesinde Türkiye'de yapılacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.