Tarih : 05.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015


Başlık

Gelir Vergisi Kanununun geçici 84 üncü maddesi kapsamında yıllara sari inşaat işlerinde tevkifat

Tarih

05/03/2015

Sayı

38418978-120[Geç.84-14/2]-241

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[Geç.84-14/2]-241

05/03/2015

Konu

:

Gelir Vergisi Kanununun geçici 84 üncü maddesi kapsamında yıllara sari inşaat işlerinde tevkifat

 

         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında iş ortaklığınızın yürüttüğü yıllara sari inşaat ve onarım işi ile ilgili olarak İdarece gerçekleştirilen ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı belirtilerek şirketiniz tarafınızdan alt taşeronlara yapılacak yıllara sari inşaat işlerine ilişkin hak ediş ödemelerinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup, aynı fıkranın (3) numaralı bendinde ise Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tevkifat oranı %3 olarak belirlenmiştir.

Benzer düzenleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde kurumlar vergisi mükellefleri için de yapılmıştır.

18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6456 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddede;

"Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz."

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme istinaden Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı hibe sağlayan kurumlar tarafından, sağlanan bu hibelerle finanse edilen yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere 18.04.2013  tarihinden itibaren yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Dolayısıyla, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması çerçevesinde proje karşılığı hibe sağlayan kuruma yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan şirketiniz tarafından, söz konusu inşaat işi ile ilgili alt taşeronlara yapılacak ödemelerin anılan maddede düzenlenen hüküm çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün olmadığından, gerçek kişilere yapılacak bu nitelikteki ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, tam mükellef kurumlara yapılacak ödemelerin Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerin Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince %3 oranında vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.