Tarih : 04.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015


Başlık

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gereğince İtalya Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinin ücretlinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

Tarih

04/03/2015

Sayı

62030549-125[8-2013/262]-358

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[8-2013/262]-358

04/03/2015

Konu

:

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gereğince ...... Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinin ücretlinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

         

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, dünya üzerinde çeşitli yerlerde grup firmaları bulunan ............................. merkezli uluslararası bir şirket olduğunuz, enerji üretim ve oluşumu için sistem ve bileşenleri sektöründe ve diğer ilgili sektörlerde faaliyette bulunduğunuz, enerji santrallerinin kurulması amacıyla .............................'daki firmadan şirketinize tayin edilen personelin kendi ülkesinde zorunlu olarak ödenen sosyal güvenlik primlerinin Şirketinize fatura ile yansıtması durumunda, Türkiye ve .............................'nın taraf olduğu Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi göz önünde bulundurularak söz konusu sigorta primlerinin ücretlilerin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile kurum kazancınızın tespitinde şirketinizce gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca safi kurum kazancının tespit edilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi yanında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler de indirim konusu yapılabilecektir.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatlarının (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmış olup aynı Kanunun 63 üncü maddesinde ise;

             "Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

            ...

            2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;

             ..."

            hükümlerine yer verilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, sigorta primlerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için primlerin Türkiye'de kain bir sigorta şirketine ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan sigorta primleri ve emekli aidatları esas olarak kanuni zorunluluk nedeni ile yapılan ve gider olarak kabul edilen ödemelerdir. 01/03/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile ............................. Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Antlaşması, primlerin çalışanların kendi ülkelerindeki sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenerek yerine getirilmesine imkan tanımıştır. Bu nedenle, şirketinizde çalışmakta olan ............................. mukimi personel için ............................. sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenen ve Şirketinize fatura edilen sigorta primlerinin, Türkiye ile .............................'nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinde belirlenen prime esas kazancın üst sınırı üzerinden hesaplanan prim tutarı ile sınırlı olmak üzere, Türkiye'de kain sigorta şirketlerine ödenen sigorta primlerinde olduğu gibi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür.

             Öte yandan, çalışanlar adına ödenen sigorta primlerinin ücretlilerin gelir vergisi matrahının tespitinde gayrisafi tutardan indirilebilmesi için bu primlerin kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenmesi gerektiğinden, .............................'daki firmadan şirketinize tayin edilen personelin kendi ülkesinde zorunlu olarak ödenen sosyal güvenlik primlerinin bu çalışanlara ait ücretlerin gerçek safi değerinin tespitinde gayrisafi ücret tutarından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.