Tarih : 25.12.2014
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Kar yedeklerinin sermaye azaltımı yoluyla Şirket ortaklarına dağıtımı.

Tarih

25/12/2014

Sayı

60757842-5520-28

Kapsam

 


T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 


Sayı

:

60757842-5520-28

25/12/2014

Konu

:

Kar yedeklerinin sermaye azaltımı yoluyla Şirket ortaklarına dağıtımı.

 

         


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda şirketinizin tamamı ..............'a ait bir anonim şirket iken, özelleştirme sonucunda %100 hissesinin ...........................'ye geçtiği, söz konusu özelleştirme işlemi öncesinde 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun uyarınca şirketinize ait olup ............................ tarafından üstlenilen 234.196.970,45 TL tutarındaki borcun şirketiniz kayıtlarından çıkarıldığı, bu tutarın anılan Kanun çerçevesinde bilançonun öz sermaye bölümünde olağanüstü yedekler hesabına aktarıldığı belirtilmiş olup Olağanüstü Yedekler hesabının 234.196.970,45 TL'lik kısmının sermayeye eklendikten sonra sermaye azaltımı yoluyla ortaklara dağıtılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında, "Bu Kanun kapsamında yapılacak borç ve alacak netleştirmeleri, takas ve mahsup işlemleri ile terkin işlemleri sonucunda oluşacak gelir ve giderler, dağıtılabilir ticari karın ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, şirketinizin sermaye azaltımına gitmesi halinde, öncelikle kurumlar vergisine ve vergi sonrası ise kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların, sonra sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların, son olarak ise işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi sermayenin işletmeden çekildiğinin kabulü gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; sermaye azaltımında yukarıda belirtilen sıraya göre sermaye hesaplarının işletmeden çekildiği kabul edilecek, 6113 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ilgili dönemde kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmış olan tutarların işletmeden çekilmesi halinde bu tutar öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulacak, sonrasında ise ortakların statüsüne göre kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.

            Ayrıca, anılan Kanun hükmü şirketinizce sermaye azaltımına gidilmesi nedeniyle yapılacak vergilemeyi etkilemeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.