Tarih : 13.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Hususi ve ticari araçlar arasındaki KDV ve ÖTV farkı hk.

Tarih

13/05/2015

Sayı

39044742-ÖTV15-54102

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV15-54102

13/05/2015

Konu

:

Hususi ve ticari araçlar arasındaki KDV ve ÖTV farkı

 

         

 

            İlgi özelge talep formunuzda;  firmanızın A1 yetki belgesi alabilmesi için araçların ticari olarak tescil edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu durumda binek araç olarak üretilen ve satın alınan bir aracın ruhsat tescilinde hususiden ticari araca çevrilmesi halinde hususi araç için ödenen ÖTV tutarının yüksek olması nedeniyle oluşan maddi zararın ne şekilde tazmin edileceği, ÖTV farkından dolayı oluşan farkın yaratacağı mağduriyetin ne şekilde giderileceği, sözleşme sürelerinin bitiminden itibaren hususi araçların ticari olması durumunda ikinci el satışlarında binek araçlar ile ticari araçlar arasındaki KDV oranlarının farklı olması nedeniyle ortaya çıkan KDV farkının nasıl karşılanacağı, binek araçların amortisman süreleri ile ticari araçların amortisman sürelerinin farklı olmasından dolayı binek araçlara ödenen amortismanın ticari araçlarda ne şekilde değerlendirileceği ve sıfır binek araçlar alındığında muayene süresinin 3 yıl olduğu, ticari araçlara çevrilmesi durumunda ise her yıl yapılması gerektiğinden oluşan maddi kaybın ne şekilde giderileceği sorulmaktadır.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara gore tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü mevcuttur.

            Anılan Kanunun 315 inci maddesine göre de, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 333,339,365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

            Öte yandan, 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 6 ncı bölümünde taşıma araçlarının faydalı ömür ve amortisman oranları belirlenmiş olup, söz konusu taşıma araçlarının ticari veya hususi olarak tescil edilmiş olmaları amortisman uygulaması bakımından önem arz etmemektedir.

            ÖTV KANUNU YÖNÜNDEN:

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun (1/1) maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithali veya imalatçıları tarafından teslimi, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmıştır.

            Ayrıca, Kanunun (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) tanımlanan mallar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, TGTC'de yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu; (12/1) maddesinde de ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu bağlamda, ÖTV'ye tabi taşıt araçlarını kapsayan (II) sayılı listede, genel itibariyle aracın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası, kayıt ve tescile tabi olup olmaması, motor silindir hacmi, azami ağırlığı/azami yüklü kütlesi, istihap haddi, yolcu taşıma kapasitesi gibi kriterler vergilendirmede esas alınmakta olup, Karayolları Trafik Kanunu, Motorlu Taşıtlar Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği veya Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği gibi ilgili diger mevzuatta yer alan tanımlar ile yükümlülükler  ÖTV uygulamasında vergilendirmeyi etkilememektedir.

            Dolayısıyla, ÖTV uygulamasında, bir aracın vergilendirilmesinde aracın tescil kayıtlarındaki kullanım amacı, hususi veya ticari olarak kullanılması gibi hususlar önem arz etmemektedir.

            KDV KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında;

            "Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dâhil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]" (KDV Kanunu'nun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçların tesliminde bu Kararın 1'inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)

            ifadesine yer verilmiştir.

            Kullanılmış araçlarda uygulanacak KDV oranına ilişkin 60 No.lu KDV Sirküleri'nin (5.10) bölümünde açıklama yapılmıştır.

            Buna göre, TGTC'nin 87.03 pozisyonu kapsamında binek otomobili olarak alınan ancak ticari olarak tescil edilen araçların firmanız tarafından ticari araç olarak satışında %18 oranında KDV uygulanacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.