Tarih : 08.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

İnşaat işinin yavaşlamasından doğan zarar nedeniyle yüklenici firmanın taşeron firmaya ödeyeceği tazminatın KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.

Tarih

08/05/2015

Sayı

39044742- KDV.21-53324

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742- KDV.21-53324

08/05/2015

Konu

:

İnşaat işinin yavaşlamasından doğan zarar nedeniyle yüklenici firmanın taşeron firmaya ödeyeceği tazminatın KDV Kanunu karşısındaki durumu.

 

         

 

            İlgi (c) de kayıtlı özelge talep formunuzda;

             -................................ ile Şirketiniz arasında 11/05/2012 tarihli "Taşeron Sözleşmesi" nin düzenlendiği,

             -Söz konusu sözleşme kapsamında ....................................'nin Çiftçiler ...............................' ye yapmış olduğu işin alt taşeronu olduğunuz,

             -İlgili sözleşme kapsamında bodrum katlarının 14 ayda (420 takvim günü ) ve kule katlarının ise 18 ayda (540 takvim günü ) tamamlanacağının öngörüldüğü ve inşaatın devam ettiği, inşaat devam etmekte iken işverenin belediye ile olan anlaşmazlığından kaynaklı olarak inşaatın yavaşlatıldığı,

             -İşverenin tarafınıza inşaatın devam etmesi için yer göstermediği ve Şirket olarak bu işten zarar görmeniz (işçi maliyeti, makinelerin kira maliyeti artması) nedeniyle işverenin zararınızı tazmin etmek için tarafınıza 820.000 TL ödemeyi taahhüt ettiği,

             -............................................ ile aranızdaki taşeronluk sözleşmesinde tarafınıza böyle bir tutarın ödeneceğine yönelik bir hüküm bulunmadığı ancak, işin geç bitirilmesi durumunda ..............................tazminat ödeneceğine yönelik düzenleme bulunduğu açıklamalarına ek olarak söz konusu işten zarar görmeniz nedeniyle ödenen tazminatın iş süresinin uzamasına istinaden hizmet bedelinin artması çerçevesinde KDV ye tabi olması gerektiği ifade edilmekte olup,

             tarafınıza verilen ilgi (b) de kayıtlı özelgenin, almış olduğunuz bedellerin tazminat niteliğinde olmayıp hizmet bedeli olduğu düşüncesiyle yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.2. Tazminatlar" başlıklı bölümünde; konuya ilişkin ayrıntılı açıklama ve örneklere yer verilmiştir.

             Buna göre, taşeron olarak faaliyet gösterdiğiniz inşaat işinde zarar görmeniz nedeniyle tarafınıza yapılacak (sözleşmede yer almayan) tazminat ödemesi herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden bu tutar üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif