Tarih : 08.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Muhtelif gübre makinalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

Tarih

08/05/2015

Sayı

39044742-KDV.28-53326

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-53326

08/05/2015

Konu

:

Muhtelif gübre makinalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

         

 

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; (8432.40.90 GTİP No.lu) Gübre Atma Makinesi, Parçalayıcılı Mobil Gübre Pompası, Gübre Toplama ve Hazırlama Sistemi, Otomatik ve Mobil Gübre Sıyırıcılar-Gübre Separatörü, (8424.81.91 GTİP No.lu) Basit ve Seyyar Gübre Pompalama ve Karıştırma Makinesi, Hortumlu Gübre Dağıtıcısı, Çiftlik Gübresi Dağıtma Tankeri, Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankı, (7326.90.98 GTİP No.lu) Yatak Durak Demir Seti (8436.80.90 GTİP No.lu) Gübre Karıştırıcı Makinesi, Otomatik Yalak-Suluk ile (8413.60.80.90 GTİP No.lu) Şerbet Pompası olarak belirtilen eşyaların tesliminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

             KDV oranları, 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Karar ekli II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 09.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2008 tarih ve 2008/13234 sayılı Karar ile eklenen 28. ve 07.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2008 tarih ve 2008/13426 sayılı Karar ile eklenen 29. sıralarda sayılan eşyalar arasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "8432.40.90.00.00 Diğerleri", "8424.81.91.00.00 Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar" ve "8436.80.90.00.00 Diğerleri [Otomatik yalaklar, arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makine ve cihazlar, arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar, mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)]" GTİP No'ları da sayılmıştır.

            KDV oranlarının bildirilmesi istenilen gübre atma makinesi, parçalayıcılı mobil gübre pompası, gübre toplama ve hazırlama sistemi, otomatik ve mobil gübre sıyırıcılar - gübre separatörü isimli eşyaların TGTC'nin "8432.40.90.00.00" GTİP No'su ile sabit ve seyyar gübre pompalama ve karıştırma makinesi, hortumlu gübre dağıtıcısı, çiftlik gübresi dağıtma tankeri, sıvı gübre taşıma ve dağıtma tankı isimli eşyaların TGTC'nin "8424.81.91.00.00" GTİP No'nda yer almaları durumunda, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 28.sırasında değerlendirileceğinden, ithal veya teslimleri %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            TGTC'nin "84.36 tarife pozisyonunda tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları" tanımlanmıştır.

            Bu tarife pozisyonu ile ilgili "8436.80.91.00.00", "8436.80.99.00.11", "8436.80.99.00.12", "8436.80.99.00.13" ve "8436.80.99.00.19" GTİP No'ları 2009 yılı TGTC'nde yapılan değişiklikte "8436.80.90.00.00 Diğerleri" GTİP No'su olarak düzenlenmiştir.

            Dolayısıyla, TGTC'nin "8436.80.90.00.00" GTİP No'sunda yer aldığı belirtilen gübre karıştırıcı makinası ve otomatik yalak - suluk isimli eşyalardan yalnız "otomatik yalaklar, arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makine ve cihazlar, arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar, mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)" kapsamındaki eşyalar, söz konusu 28. sıra kapsamında değerlendirilerek %8, bu eşyalar kapsamında olmayanları ise TGTC'nin "8436.80.90.00.00" GTİP No'sunda yer alsa bile genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadırlar.

            Ayrıca, özelge talep formunuzda sözü edilen ve TGTC'nin "7326.90.98.00.11 Kelepçeler" ve "7326.90.98.00.19 Diğerleri" GTİP No'larında yer aldığı belirtilen yem kilit seti ve yatak durak demir seti isimli eşyalar ile "8413.60.80.90.00 Diğerleri" GTİP No'sunda yer aldığı belirtilen şerbet pompası isimli eşya ise KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından, teslimleri genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.