Tarih : 07.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

KDV dahil ibaresi bulunması ya da ayrıca gösterilmesi durumlarında KDV nin hesaplanması hk.

Tarih

07/05/2015

Sayı

50426076-130[57-2014/20-1169]-70

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

50426076-130[57-2014/20-1169]-70

07/05/2015

Konu

:

KDV dahil ibaresi bulunması ya da ayrıca gösterilmesi durumlarında KDV nin hesaplanması.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sunmakta olduğunuz özel eğitim ve öğretim hizmetlerine servis ücretlerinin de dahil bulunduğu, servis hizmetlerinizin ......... ünvanlı taşeron firma tarafından ifa edildiği, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen okul servisleri ücret tarifesinde, "Tespit edilen ücrete katma değer vergisi (KDV) dahildir" ibaresinin bulunduğu, ayrıca ilgili firma ile aranızda düzenlenmiş olan sözleşmede de, "belirlenen fiyatlara KDV dahildir." hükmünün konulduğundan bahisle, ödenen bedele KDV de dahil olduğuna göre 2014 Eylül ayı servis ücreti tutarı olan 130.680,00 TL nin KDV hesaplamasının nasıl olacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 20/4 maddesinde, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile, bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilemeyeceği  belirtilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin "B. Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün 15 inci sırasında, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetlerine % 8 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III- Matrah, Nispet ve İndirim" başlığı altındaki A/1.2 bölümünde ise; belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işlerde tarife bedeli üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV nin hesaplanacağı, hesaplanan KDV nin ise tarife üzerinde ayrıca gösterilmeyeceği ancak tarife üzerindeki bedele KDV nin dahil olduğunun belirtileceği, böyle bir belirleme olmaması halinde ise belirtilen tutar üzerinden KDV nin ayrıca hesaplanacağı açıklanmıştır.

            Özelge talep formu eki sözleşmenin 40 ıncı maddesinde, servis ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi veya Valiliğin belirlediği ücretten ödeneceği ve fiyatlara KDV nin dahil olduğu; ........ Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesinin 6 ncı maddesinde ise, tespit edilen ücrete KDV nin dahil olduğu ve herhangi bir sebeple başka ücret alınamayacağı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, ........... tarafından 2014 Eylül ayı öğrenci servis hizmetine ilişkin olarak düzenlenen faturada gösterilen bedel üzerinden, KDV nin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.