Tarih : 07.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Küçükbaş Hayvan Kulak Küpesi Teslim işleminde tevkifat hk.

Tarih

07/05/2015

Sayı

21152195-35-02-215

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-35-02-215

07/05/2015

Konu

:

Küçükbaş Hayvan Kulak Küpesi Teslim işleminde tevkifat.

 

         

 

            İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, ... Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün isteği üzerine yapılan küçükbaş hayvan küpesi teslim işleminde, kulak küpesi üzerine yazılan numaralar sebebiyle işin hizmet konusu kapsamında değerlendirilerek,  bu teslim nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi  (KDV) Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

            2/1 inci maddesinde; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

            9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

            hükme bağlanmıştır.

            KDV tevkifatı uygulmasına ilişkin usul ve esaslar 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde açıklanmış olup, KDV Genel Uygulama Tebliğinin  ((I/C-2.1.3.1.) bölmünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler, ((I/C-2.1.3.2.)  bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3.) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

            Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) bölümünde yer verilen kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı "hizmet" mahiyetinde olup, "teslim" mahiyetindeki işlemler bu bölüm kapsamına girmemektedir.

            Bu nedenle, bu bölüm kapsamında tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal alımlarında (Tebliğin "I/C-2.1.3.3." bölümü kapsamındaki mallar hariç) tevkifat uygulanmayacaktır.

            Ancak, bu bölüm kapsamına giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mallara ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek; tevkifat, kullanılan mallara ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarına göre belirlenecektir.

            Aynı tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.1.) bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Ayrıca konuya ilişkin 63. No.lu KDV Sirküleri ile  değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.12) bölümünde de açıklamalarda bulunmak suretiyle uygulamaya yön verilmiştir.

            Anılan Tebliğ ve Sirkülerdeki açıklamalar çerçevesinde, bir işlemin baskı ve basım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi, öncelikle bu işlemin hizmet niteliğinde olması şartına bağlı olup teslimlerin bu kapsamda tevkifata tabi tutulması mümkün değildir.

           Dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenecektir.

            Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı ise işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir.

            Diğer taraftan, söz konusu Sirkülerin bahsi geçen bölümünde "... 1 Kr değeri olan plastik kağıdın, üzerine marka, içerik kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5 Kr'a çıkıyorsa , bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde koli olarak 10 Kr'a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyat değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir." denilmek suretiyle, işlem içerindeki baskın unsurun hizmet mi yoksa teslim mi olduğunun ve hizmetin teslimin tali unsuru olacak şekilde işlemde yarattığı değer artışının daha iyi kavranabilmesi açısından örneklendirmede bulunulmuştur. 

            Konuyla ilgili olarak ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde yapılan açıklamada, teslim edilen hayvan küpesinin maliyet bedelinin % 90'ını küpe plastiğinin oluşturduğu, baskı maliyetinin ise toplam maliyetin yalnızca % 10'unu oluşturduğu belirtilmiştir.

            Bu itibarla; Şirketiniz tarafından ... Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne yapılan küçükbaş hayvan küpesi tesliminde basım hizmeti, teslimin tali unsurunu oluşturduğundan, yapılan işlem mal teslimi olarak değerlendirilecek ve tevkifata tabi tutulmayacaktır.  

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif