Tarih : 30.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

1 yıl ve uzun süreli sözleşmelerde kısmi tevkifat uygulaması hk.

Tarih

30/04/2015

Sayı

52796708-130-3

Kapsam

 

 

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

52796708-130-3

30/04/2015

Konu

:

1 yıl ve uzun süreli sözleşmelerde kısmi tevkifat uygulaması

 

         

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, fabrikanızın katı atıklarının bertaraf edilmesi için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü aracılığı ile yapılan ihale sonucu geri dönüşüm işlemini yüklenen firma ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı, fabrika atıklarının günlük olarak toplandığı, yapılan hizmetin hakediş faturalarının haftalık olarak düzenlendiği, haftalık olarak düzenlenen faturaların 1.000,00 TL' nin altında kalması dolayısıyla tevkifatlı olarak düzenlenmediği, fakat düzenlenen faturaların aylık toplamda 1.000,00 TL sınırını geçtiğini ve bu durumda tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüt oluştuğundan Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma hakkında Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Tebliğin ''I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır'' başlıklı bölümünde;

            ''...

            Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

            Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır

            Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.''  denilmektedir.

            Ayrıca 63 No.lu KDV sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirküsü ''2.2.4 Kısmi Tevkifat Uygulamasında Sınır'' başlığı altında ''1 Yıl süreli hizmet alımı şeklinde sözleşme yapılan, ancak aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilebilen hizmetlerde, alt sınır hesabında aylık olarak verilen hizmete ilişkin düzenlenen faturadaki KDV dahil bedel dikkate alınacaktır.'' denilmektedir.

            Buna göre, Şirketiniz ile ilgili firma arasında yapılan 1(bir) yıl süreli hizmet alımı sözleşmesi süreklilik arzettiğinden, aynı işleme ilişkin haftalık olarak faturalandırılan hizmete ait bedellerin aylık toplamı dikkate alınarak işlem tesis edilmesi, toplamda 1.000 TL' yi aşması durumunda tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.