Tarih : 29.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Gemilere yapılan tadil, bakım, onarım ve sigorta masraflarının yansıtılmasında KDV İstisnası hk.

Tarih

29/04/2015

Sayı

26468226-130[ÖZG-23-2014]-61

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

26468226-130[ÖZG-23-2014]-61

29/04/2015

Konu

:

Gemilere yapılan tadil, bakım, onarım ve sigorta masraflarının yansıtılmasında KDV İstisnası

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, liman sahasında gemilere seyrüsefere ilişkin olarak pilotaj, römorkaj, deniz araçları hizmeti, atık hizmeti, barınma hizmeti, shifting hizmeti, elektrik ve su teslimi hizmeti vermekte olduğunuz  belirtilerek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden kiraladığınız römorkör için her türlü riske karşı yaptırılan sigorta poliçe primlerinin Şirketinize yansıtılması ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden kiraladığınız itici-çekici römorkör tipi geminin sözleşme gereği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan tadil, bakım onarım, sörvey ve special sörvey masraflarının Şirketinize yansıtılmasının KDV ye tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

            -4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            -24/b maddesinde; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi ödemelerin matraha dahil olan unsurlardan olduğu,

             hüküm altına alınmıştır.          

           Buna göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden kiraladığınız itici-çekici römorkör tipi gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tadil, bakım, onarım, sörvey ve special sörvey masrafları ile sigorta poliçe prim masraflarının Şirketinize aktarılmasına ilişkin ödenen tutarlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Şirketinize verdiği kiralama hizmeti bedelinin bir unsuru olduğundan bu tutarlar üzerinden genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif