Tarih : 14.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Pacs Sistemi Sunucusu, Harici Depolama Sistemi Arttırımı, Server İşletim Sistemi ve Server Veri Tabanı Sistemi satışının KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.

Tarih

14/04/2015

Sayı

50426076-130[9-2014/20-1157]-59

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-130[9-2014/20-1157]-59

14/04/2015

Konu

:

Pacs Sistemi Sunucusu, Harici Depolama Sistemi Arttırımı, Server İşletim Sistemi ve Server Veri Tabanı Sistemi satışının KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 02.09.2013 tarihli "Pacs Sistemi Sunucusu ve Harici Depolama Sistemi Arttırımı Mal Alımına Ait Birim Fiyat Sözleşmesi"ne istinaden düzenlediğiniz fatura ile Pacs Sistemi Sunucusu, Harici Depolama Sistemi Arttırımı, Server İşletim Sistemi ve Server Veri Tabanı Sistemi satışının yapıldığı, düzenlenen faturada tevkifat yapmadığınız halde adı geçen idarece  re'sen 5/10 oranında KDV tevkifatı yapıldığından bahisle, faturanızın içeriğinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile 117 Seri No.lu KDV Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiş olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve Tebliğin (I/C-2.1.3.2) bölümünde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Diğer tarafdan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin hizmet tanımında bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri sayılmıştır.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından satışı yapılan Pacs Sistemi Sunucusu, Harici Depolama Sistemi Arttırımı ve Server Veri Tabanı Sistemi mal teslimi niteliğinde olduğundan KDV tevkifatına tabi tutulmaması, Server İşletim Sistemi ise yazılım hizmeti olduğundan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümüne göre (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.