Tarih : 13.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı hk.

Tarih

13/04/2015

Sayı

25410040-130[9-2014/8]-6

Kapsam

 

 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

25410040-130[9-2014/8]-6

13/04/2015

Konu

:

Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde; Firmanız tarafından ........ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine 24 ay süreyle puana dayalı sonuç karşılığı cihaz kurulumu (Biyokimya, Hormon, Hepatit) işinin, yapılan hizmet test sayısına göre firmanız tarafından faturalandırıldığı, cihazlara ait yedek parçaların tamamı ile cihazların periyodik bakımı ve gerekli parça değişiminin sözleşme süresince firmanız tarafından karşılanacağı, cihazların çalışması için gerekli ve cihaza uygun yıkama ve temizlik solüsyonlarını, reaksiyon küvetlerini, numune kaplarını, printer kağıdı, cihaz bilgisayar yazıcı toneri gibi diğer tüm sarf malzemeleri temininin firmanıza ait olduğu ve cihazları kullanacak personelin eğitiminin firmanız tarafından verileceği belirtilmektedir. Laboratuvar hizmetini hastane yönetiminin tahsis ettiği bir bölümde, firmanıza ait cihazlarla yapılacağı ancak kanın alınması, tahlil edilmesi ve raporlanması bölümünde hiç bir elemanınızın hizmet vermeyeceğini belirterek KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

            Ancak, Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler başlığı altında sayılan hizmetler arasında puana dayalı sonuç karşılığı cihaz kurulumu (Biyokimya, Hormon, Hepatit) işine yer verilmemiş olup, söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünün "Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler" başlıklı bölümünde;

        "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

            hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde;

            "...

            Örnek 6: Sağlık Bakanlığına bağlı (H) hastanesi laboratuvar hizmetlerini (L) laboratuvar firmasından temin etmektedir. (L) laboratuvar firmasının personeli hastaneye ait laboratuvarda doktorlar tarafından istenilen tahliller için kan, idrar vb. örnekleri almakta, gerekli analizleri, hastaneye ait cihazları kullanarak yapmakta ve sonuçları ilgili doktorlara bildirmektedirler.

            Bu işe ilişkin sözleşmede, laboratuvar hizmetinin (L) laboratuvar firmasına hizmet akdiyle bağlı elemanlar tarafından (H) hastane yönetiminin sevk, idare ve kontrolü altında ve (H) hastanesine ait araç ve gereçlerle verileceği ifade edildiğinden, bu hizmet "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (H) hastanesi tarafından 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

            Laboratuvar hizmetinin hastane yönetiminin tahsis ettiği bir bölümde, (L) firmasının kendi araç ve gereçleri ile sunulması veya alınan örneklerin (L) firmasının hastane dışındaki işyerine götürülerek orada gerekli analizler yapıldıktan sonra sonuçların bildirilmesi şeklinde ifa edilmesi halinde, işgücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer aldığından (H) hastanesine verilen bu analiz hizmeti KDV Genel Uygulama Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            ..."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre; firmanızca 5018 sayılı Kanuna ekli listede yer alan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ....... İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine karşı ifa ettiğiniz  puana dayalı sonuç karşılığı cihaz kurulumu (Biyokimya, Hormon, Hepatit) söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümüne göre 5/10 oranında KDV tevkifatına  tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.