Tarih : 09.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Nakliye Hizmetinin KDV Oranı hk.

Tarih

09/04/2015

Sayı

46480499-130[2014-1536]-34

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

46480499-130[2014-1536]-34

09/04/2015

Konu

:

Nakliye Hizmetinin KDV Oranı

 

         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; tarlalarınızda yetiştirdiğiniz şeker pancarını ... Şeker Fabrikasına sattığınız, fabrikanın isteği üzerine nakliye bedeli için % 18 oranında KDV'li fatura düzenlediğiniz, ancak ... Şeker Fabrikasının kendi Genel Müdürlüklerinin yazısı doğrultusunda nakliye bedeli üzerinden % 1 oranında KDV'li fatura düzenlemenizi istediği belirtilerek, pancar nakliye bedeline uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 2/b sırasında "şeker pancarı" da sayılmaktadır. Aynı Kararnamenin 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında; "(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (1/a) bendinde öngörülen vergi oranının, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (1/c) bendinde öngörülen vergi oranının uygulanacağı", 4 ncü fıkrasında da, "Perakende safhadaki teslimden maksadın; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu, ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı" ifade edilmiştir.

Bu çerçevede; kendi tarlalarınızda yetiştirilen şeker pancarının Şirketinizce toptan teslimleri % 1 oranında KDV'ye tabi tutulacak olup, KDV Kanununun 24/a maddesi hükmü gereğince şeker pancarının teslimine ilişkin olarak satıcı tarafından yapılan taşıma giderlerinin de matraha dahil olması gerektiğinden, söz konusu şeker pancarına ilişkin Şirketinizce yapılan taşıma giderlerinin mal bedeline dahil edilmek suretiyle faturada tek bir tutar olarak gösterilmesi halinde, toplam tutara % 1 KDV oranı uygulanacaktır.

Ancak, Şirketiniz tarafından ... Şeker Fabrikasına yapılan şeker pancarı teslimi ile birlikte nakliye hizmetinin de verilmesi halinde, bu hizmetin Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif