Tarih : 08.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Yurt dışındaki firmalara verilen danışmanlık, eğitim vb. hizmetlerin Türkiye\'de başka firmalardan temin edilmesi ve kendi personeli vasıtasıyla verilmesi halinde vergilendirme hk.

Tarih

08/04/2015

Sayı

39044742-130-640

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-640

08/04/2015

Konu

:

Yurt dışındaki firmalara verilen danışmanlık, eğitim vb. hizmetlerin Türkiye'de başka firmalardan temin edilmesi ve kendi personeli vasıtasıyla verilmesi halinde vergilendirme

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Şirketinizin yurt dışında mukim olan ve havalimanı inşası ile havalimanı işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara her türlü hizmet, servis, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdiği, mevcut personelinizin yurt dışında verilecek eğitime ilişkin anlaşmaların içeriğine uygun donanıma sahip olmadığı durumlarda Şirketiniz ortağı ....................... nin personeli vasıtasıyla yurt dışındaki eğitimlerin verileceği, ancak bu eğitimlerin şirket ortağınızın personeli ile de verilememesi durumunda bahsi geçen eğitim hizmetinin söz konusu Şirketin anlaşmalar yapacağı üçüncü kişilerden sağlanarak yine yurt dışında ifa edileceği belirtilerek;

            -Şirketinizin yurt dışında yer alan firmalara yurt dışında vereceği eğitim hizmetinin,

            -Şirketinizin gerekli personele sahip olmadığı durumlarda ............... nden alınacak yurt dışı eğitim hizmetinin,

            - Gerekli görüldüğü takdirde............... tarafından üçüncü kişilerden alınacak yurt dışı eğitim hizmetinin,

            katma değer vergisinin konusuna girip girmediği ve girmesi halinde söz konusu eğitim hizmetlerinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

           - 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            - 6 ncı maddesinde işlemlerin Türkiye'de yapılmasının;

             a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,

             b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

          - 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

            hükümlerine yer verilmiştir.

        Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 'I/C-2.1.3.2.5 İşgücü Temin Hizmetleri' başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

             Buna göre,

          - Şirketiniz personeli aracılığıyla yurt dışında mukim firmalara verilecek eğitim hizmeti, hizmet yurt dışında ifa edildiğinden ve hizmetten yurt dışında yararlanıldığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

          - Şirketinizin gerekli personele sahip olmadığı durumlarda yurt dışında verilecek eğitim hizmeti için gerekli personelin,  den veya bu Şirketin yapacağı anlaşmalar çerçevesinde üçüncü kişilerden sağlanması halinde ise adı geçen Şirket veya anlaşma yaptığı üçüncü kişiler tarafından Şirketinize verilecek işgücü temin hizmeti, genel usul ve esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi olup, hizmet bedeli üzerinden 9/10 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif