Tarih : 07.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Doğalgaz çevirim santralinin işletilmesi için alınan iş gücü ve diğer hizmetlere ilişkin tevkifat uygulaması hk.

Tarih

07/04/2015

Sayı

39044742-KDV.9-635

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.9-635

07/04/2015

Konu

:

Doğalgaz çevirim santralinin işletilmesi için alınan iş gücü ve diğer hizmetlere ilişkin tevkifat uygulaması.

 

         

 

            İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, şirketinize ait Dilovası'nda kurulu 865 Megawat kapasiteli doğalgaz çevirim santralinin işletilmesi için akdedilen 07.03.2013 tarihli sözleşme kapsamında .......................den alınan işgücü (personel temini) ve diğer maliyetlere ilişkin bedellerin hizmet bedeli eklenerek şirketinize aktarıldığı belirtilmiş olup, şirketinize aktarılan toplam bedel üzerinden tevkifat uygulaması hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ''I/C-2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri'' başlıklı bölümünde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiş olup, "I/C-2.1.3.2.5.2. Kapsam" başlıklı bölümünde ise; "Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde;      

            - Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

            - Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

            Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

            Diğer taraftan, ilgi (c)'de kayıtlı dilekçenize ekli "İşletme ve Bakım Sözleşmesi" nin 1.3 üncü, 3 üncü, 4 üncü, Ek1 inci ve Ek 8 inci maddelerinden hareketle; hizmet gören personelin hizmet veren firma bünyesinde çalıştığı, sevk, idare ve kontrolün hizmet veren firmada bulunduğu ifade edilmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar ve "İşletme ve Bakım Sözleşmesi"nin ilgili hükümleri çerçevesinde, söz konusu personelin, sevk, idare ve kontrolünün hizmeti veren firmada bulunduğu anlaşıldığından söz konusu hizmette KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.