Tarih : 06.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Kan unu, Tavuk unu, tüy unu, kemik unu, balık unu, et ununun KDV oranı hk.

Tarih

06/04/2015

Sayı

21152195-130-170

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-130-170

06/04/2015

Konu

:

Kan unu, Tavuk unu, tüy unu, kemik unu, balık unu, et ununun KDV oranı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kan unu, tavuk unu, tüy unu, kemik unu, balık unu ve et ununun ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

             KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün, 23 üncü sırasında; Küspe "(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç)", tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu,  tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) sayılmıştır.

            TGTC'nin 23 üncü faslı "Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" i kapsamaktadır.

            Dolayısıyla, büyük ve küçükbaş hayvanların yeminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere balık unu ve kan unu ile kemik, boynuz, kemik posası, kelleden, elde edilen unların kemik unu kapsamında, hayvanların; iç yağ ve etlerinden, ayak, iç organlarından, elde edilen unların et unu kapsamında değerlendirilerek bunların, insan gıdası olarak tüketilmeye elverişli olmayanları, söz konusu Kararneme eki  II sayılı listenin "B" bölümünün, 23 üncü sırası kapsamında olduğundan, ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            TGTC'nin 05.11 tarife pozisyonunda, "Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1 inci veya 3 üncü fasıllarda yer alan cansız hayvanlar" tanımlanmıştır. Tüy unu bu tarife pozisyonuna ait "0511.99.85.90.18 Diğerleri" GTİP No.sunda yer almaktadır.

            Hayvan yemlerinde hammadde olarak kullanılan tüy unu, Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 23 üncü sırasında sayılan eşyalar arasında yer almadığından, bu malın ithal ve teslimi genel oranda (%18) KDV'ye tabidir.

            Ancak, tüy unu ihtiva eden her türlü karma yemlerin Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 23 üncü sırasında değerlendirileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif