Tarih : 03.04.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Yatırım teşvik belgesi kapsamında mal tesliminin vergisel boyutu hk.

Tarih

03/04/2015

Sayı

39044742-010.01-614

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010.01-614

03/04/2015

Konu

:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında mal tesliminin vergisel boyutu

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz adına kayıtlı sehven istisna belgesi alınmayan 10/05/2010 tarih ve ... sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında aldığınız makine ve teçhizatın yatırımın süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden aldığınız 26/02/2014 tarih ... sayılı yatırım teşvik belgesi eki yerli makine ve teçhizat listesine devredildiği, 10/05/2010 tarih ve ... sayılı teşvik belgesi kapsamında mal alımında bulunduğunuz satıcı firmanın KDV iadesi talebinin, istisna belgesi olmaması nedeniyle ilgili vergi dairesi tarafından yerine getirilmediği belirtilerek konu hakkında yapılacak işlemin bildirilmesi istenmektedir.

            KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, yatırım teşvik belgesi  sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna edilmiş olup istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara mülga 69 ve 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

            Söz konusu makine ve teçhizatın satışının yapıldığı dönem itibariyle yürürlükte olan mülga 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde; istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcıların, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alarak, noter veya YMM onaylı örneklerini gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz etmeleri gerektiği,

            - Gümrük idareleri ve yurt içindeki satıcıların (mülga) 69 Seri No'lu KDV Genel Tebliğindeki şartlar yerine gelmeden ve söz konusu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapmayacakları,

            - Satıcıların kendilerine ibraz edilen bu belgeyi Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerektiği,

            açıklanmıştır.

            KDV Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanmak üzere vergi dairelerine dilekçe ile başvuran yatırımcılara belge verilirken hangi hususlara dikkat edileceğine dair açıklamalara ise 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.3.1) bölümü ile 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.2) bölümünde yer verilmiş ve Tebliğin anılan bölümünde gümrük idareleri ve yurt içindeki satıcıların, belirlenen şartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapamayacakları belirtilmiştir.

            Söz konusu istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcıların, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı almaları yönündeki düzenleme, özellikle indirim hakkına sahip bulunmayan KDV mükelleflerinin KDV Kanununun 13/d maddesindeki istisna hükmünün uygulanmasında herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmalarını önlemeye yöneliktir.

            Bu itibarla, KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca "yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri"ne ilişkin KDV istisnasında, istisnanın başlangıç tarihi yatırım teşvik belgesinin alındığı tarih olup, bu tarihten sonra belge kapsamında yaptığınız makina ve teçhizat alımları KDV den istisna olacaktır.

            Dolayısıyla, 10/05/2010 tarih ve ... sayılı yatırım teşvik belgenizle ilgili sehven vergi dairesinden istisna belgesi alınmamış olması bu belge kapsamındaki makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnası uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

            Bununla birlikte, 10/05/2010 tarih ve ... sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında aldığınız makine ve teçhizatın 26/02/2014 tarih ... sayılı yatırım teşvik belgenize devredilmesi suretiyle yatırıma devam edildiği hususunda Ekonomi Bakanlığından alınacak yazı ile birlikte yeni teşvik belgesi için alınacak istisna yazınının mal alışında bulunduğunuz ilgili firmalara ibraz edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.