Tarih : 25.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Cep telefonu programlarında yapılan reklam gösterimi hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.

Tarih

25/03/2015

Sayı

93767041-130[12-2014/181]-29

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

93767041-130[12-2014/181]-29

25/03/2015

Konu

:

Cep telefonu programlarında yapılan reklam gösterimi hizmetinin KDV karşısındaki durumu

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, geliştirmiş olduğunuz cep telefonu programlarında gösterilmek üzere ... ile internet üzerinden uzak mesafe sözleşmesi imzalayarak .. ve ... reklam gösterimleri yaptığınız, bu hizmet neticesinde ay sonunda ... tarafından şirketinize para aktarımı yapıldığı, bunun sonucunda şirketinizce ...'a fatura düzenlendiği, şirketiniz hesabına yatan paranın hak ediş belgesi dolar üzerinden düzenlendiği halde hesabınıza Türk Lirası olarak yatırıldığı, elde ettiğiniz kazancın KDV si ise 2006/112/EC konsey direktifinin 196 ncı maddesi gereği ... tarafından karşılandığı belirtilerek, ...'a verdiğiniz hizmet nedeniyle elde etmiş olduğunuz gelire ilişkin KDV nin ilgili firma tarafından ödenmiş olması nedeniyle şirketiniz tarafından Türkiye'de beyan edilip ödenecek bir KDV olup olmayacağı ile, hesabınıza TL olarak yatan hizmet bedelinin hizmet ihracı istisnasını etkileyip etkilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            - 1 inci maddesinde, Türkiye'deki ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV ye tabi olduğu,

            - 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            - 12/2 maddesinde, Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin " II.İSTİSNALAR " başlıklı kısmının " 2. Hizmet İhracı " bölümünde,

             3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

            - Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

            - Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekir.

            Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

            Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

            Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye'de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye'de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmez ve KDV'ye tabidir. Bu durumda faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir.

            " 2.2. İstisnanın Tevsiki ve Beyanı " başlıklı bölümünde;

            Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

            açıklamaları mevcuttur.

            Buna göre, şirketiniz tarafından yurt dışı merkezli ...'a verilen hizmetin yukarıda sayılan şartları birlikte taşıması halinde ihracat istisnası kapsamında beyan edilmesi mümkün olup  söz konusu hizmet bedelinin şirket hesaplarınıza Türk Lirası cinsinden yatırılması bu hizmetin ihracat istisnası kapsamında beyan edilmesine engel teşkil etmeyecektir.

            Öte yandan, bahse konu reklam gösterimlerinin Türkiye'de de yapılması halinde hizmetten yararlanma Türkiye'de gerçekleşeceğinden bu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacak ve KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.