Tarih : 17.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

150 m² altında olan inşaatlarda KDV oranı hk.

Tarih

17/03/2015

Sayı

48816587-130[28.2015.1]-9

Kapsam

 

 

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

48816587-130[28.2015.1]-9

17/03/2015

Konu

:

150 m² altında olan inşaatlarda KDV oranı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile yapılan net alanı 150 m² altında olan.........................inşaatı sözleşmesine istinaden düzenlenen hakedişlerden % 1 oranında KDV hesaplandığı ifade edilerek, Şirketinizin söz konusu işlere yönelik piyasadan temin ettiği mal ve hizmet alımlarında KDV oranının % 1 olarak  uygulanıp uygulanmayacağı  hususunda Defterdarlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırasında kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m² ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinin % 1 oranında KDV ye tabi olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, adı geçen Belediyeye net alanı 150 m² altında olan ........................................... inşaatı işine ait düzenlenen hakkedişler üzerinden % 1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. 

            Öte yandan, söz konusu inşaat taahhüt işlerine yönelik olarak Şirketinizin piyasadan temin edeceği mal ve hizmetler, 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırası kapsamda değerlendirilmediğinden söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin olarak bu mal ve hizmetler için Kararnamede belirlenen oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Ancak, indirimli orana tabi işlemleriniz nedeniyle yüklenip indirim konusu yapamadığınız KDV'nin, KDV Kanununun 29/2 nci maddesi ve 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde iade talep edilmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif