Tarih : 17.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının KDV tevkifatı yapıp yapmayacağı hk.

Tarih

17/03/2015

Sayı

12977333-130[9.2013.1]-2

Kapsam

 

 

T.C.

KARS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

12977333-130[9.2013.1]-2

17/03/2015

Konu

:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının  KDV tevkifatı yapıp yapmayacağı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ... tarih ve ... sayılı yazıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapmayacağının ifade edildiği, ancak 117 nolu Genel Tebliğinde bir açıklama yer almadığı belirtilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının  KDV tevkifatı yapıp yapmayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kamu ve kamusal karakterli kurum ve kuruluşlarca yapılan bazı hizmet alımları tevkifat kapsamına alınmış olup söz konusu Genel Tebliğin (2) bölümünde tevkifat kapsamında yer alan işlemler, (3) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşlar sayılmıştır.

            Buna göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılar arasından yer almadığından bu Vakıfların ihale veya doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif