Tarih : 16.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Tarım alanında üretim yapan mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimi hk.

Tarih

16/03/2015

Sayı

96620903-130[11-14/1]-25

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

96620903-130[11-14/1]-25

16/03/2015

Konu

:

Tarım alanında üretim yapan mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimi hk.

 

         

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" ve Milas Ziraat Odası Başkanlığı tarafından verilen "Çiftçi Belgesi" sahibi olduğu ifade edilerek söz konusu belgeler kapsamında KDV Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine yönelik Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.3.) "Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar" bölümünde ;

            "Tecil-terkin uygulamasından " imalatçı" vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

            İmalatçının;

            - Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde "imalatçı belgesi" olarak anılacaktır.)

            - İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

            - Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

            gerekmektedir.

            ...............................................................................................................

            İmalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılır. Piyasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmaz."

            açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, özelge talep formu ekinde yer alan  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" ile Ziraat Odası Başkanlığı'ndan alınan "Çiftçi Belgesi" nin incelenmesinden, Şirketinizin üretim konusu su ürünleri yetiştiriciliğinin imalat  kapsamında olduğu anlaşıldığından, diğer şartların da sağlanması  koşuluyla Şirketinizce  bizzat üretilen mallar için  KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanması mümkündür. Ancak, söz konusu ürünlerin piyasadan hazır olarak alınıp, satılması  halinde tecil-terkin uygulamasından  faydalanılamayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.