Tarih : 16.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Tavuk unu tesliminde KDV oranı hk.

Tarih

16/03/2015

Sayı

21152195-35-02-128

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

21152195-35-02-128

16/03/2015

Konu

:

Tavuk unu tesliminde KDV oranı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin faaliyetleri arasında tavuk unu alım satımı bulunduğu belirtilerek, tavuk ununun tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

           2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün, 23 üncü sırasında; "Küspe (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" sayılmıştır.   

            TGTC'nin 23 üncü faslı "Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" i kapsamaktadır.

            Dolayısıyla, balık ve tavuk yeminde hammadde olarak kullanılmak üzere tavuğun kemiklerinden elde edilen unların, kemik unu kapsamında; tavuğun, etinden ve iç organlarından elde edilen unların ise et unu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, söz konusu ürünün insan gıdası olarak tüketilmeye elverişli olmayanlarının, Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 23 üncü sırası kapsamında, ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.