Tarih : 13.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda istisna tutarı hk.

Tarih

13/03/2015

Sayı

39044742-010.01-442

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010.01-442

13/03/2015

Konu

:

Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda istisna tutarı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda Mayıs 2014 dönemi itibariyle döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırıldığından KDV iadesine esas tutarın nasıl belirleneceği sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            - 1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            - 11/1-a maddesinde,  ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin vergiden istisna tutulduğu,

            - 11/2 maddesinde, Maliye Bakanlığının bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu,

            - 32 inci maddesinde, bu Kanunun 11 inci maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenilen verginin, indirim konusu yapılamaması halinde iade edileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/2 maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hazırlanan ve 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.) bölümünde, istisna belgesine sahip mükelleflerin Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yaptıkları satışlarda KDV tahsil etmeden işlem yapabilecekleri, bu kapsamda yapılan satışların, ihracat istisnasına ilişkin esaslar çerçevesinde beyan edileceği, bu satışların bünyesine giren vergilerin, indiriminin mümkün olmaması halinde, mükellefe nakden veya mahsuben iade edilebileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Aynı Tebliğin (II/A-1.1.) bölümünde ise ihracat bedelinin gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmi Gazete'de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrileceği ifade edilmiştir.

            Buna göre, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapmış olduğunuz ihracattan (bavul ticareti) doğan iadeye esas tutar olarak; özel fatura bedelinin, özel faturanın Gümrük Müdürlükleri tarafından onaylandığı tarihteki Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan (onaylanma tarihinde Resmi Gazete'de kurlar ilan edilmemiş ise onaylanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden  Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle bulunacak tutarı aşmamak üzere yüklenilen KDV tutarı  esas alınacaktır. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.