Tarih : 13.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Gerçek usulde KDV mükellefi olmayan kişi adına düzenlenen faturada tevkifat hk.

Tarih

13/03/2015

Sayı

57062627-Katma Değer Vergisi-4

Kapsam

 

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

57062627-Katma Değer Vergisi-4

13/03/2015

Konu

:

Gerçek usulde KDV mükellefi olmayan kişi adına düzenlenen faturada tevkifat

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... İlinde inşa edilen yapının seviye durumuna göre düzenlenecek yapı denetim hizmet bedeline ait hakkediş raporuna istinaden ödenecek yapı denetim hizmet bedelinin, yapı sahibinin vergi mükellefi olduğuna dair vergi levhası (Basit Usulde Ticari Kazanç) bulunduğu belirtilen ... olması nedeniyle katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

            26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.6.) bölümünde;

             "2.1.3.2.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

            Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

            2.1.3.2.6.2. Kapsam

            Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir.

            Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde, bedelin kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat, hizmeti satın alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen tarafından uygulanır. Kamu kurumları tarafından bizzat satın alınmayan yapı denetim hizmetlerine ilişkin bedellerin, bunlar adına açılan hesaplardan ödenmesi nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapmaları söz konusu değildir.

            Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilir. Ruhsat sahibinin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümleri kapsamında olması halinde, tevkifat uygulamasına ilişkin işlem tesis edilir."

            ifadesine yer verilmiştir.  

            Buna göre, yazınızda bahsi geçen inşaat işi ile ilgili yapı denetim hizmet faturası gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayan yapı sahibi ... adına düzenlendiğinden bu işlem nedeniyle hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.