Tarih : 12.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Anket hizmetinde KDV tevkifatı hk.

Tarih

12/03/2015

Sayı

57062627-Katma Değer Vergisi-3

Kapsam

 

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

57062627-Katma Değer Vergisi-3

12/03/2015

Konu

:

Anket hizmetinde KDV tevkifatı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Üniversitenizin Bilim Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü olarak bir özel firmadan anket yaptırılması konusunda hizmet alımı yapacağı, anketi üstlenen firmanın 5.000 kişiyle yüz yüze görüşerek işi tamamlayacağı, anket için gereken basılı kağıtların firma tarafından değil kurumunuz tarafından karşılanacağı belirtilerek, firmanın düzenleyeceği faturadan KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda  Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. 

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

            - "(I/C-2.1.3.2.5) İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

           - "(I/C-2.1.3.2.13) Yukarıda Belirlenler Dışındaki Hizmetler" başlıklı bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı

            belirtilmiştir.

             60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.5) bölümünde, işgücü temin hizmetlerinde tevkifat yapılabilmesi için,

            -Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerektiği,

            -Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarında herhangi birinde çalıştırılması halinde sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edileceği açıklanmıştır. 

            Ayrıca işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulmakta, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilmektedir. 

            Buna göre, Üniversiteniz tarafından bir anket firmasından alınan anket hizmetinde, anket yapanların Kurumunuzun sevk, idare ve kontrolünde bulunması halinde (9/10) oranında, anket yapanların Kurumunuzun sevk, idare ve kontrolünde bulunmaması halinde, Kurumunuzun 5018 sayılı Kanun kapsamında bulunması nedeniyle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

                      

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.